Podle jednotlivých čísel

číslo ročník obsah strana oddíl

1/1985  Boš P.: Neuropsychologický podklad komunikačních terapií. s.9 -18/ původní práce
1 /1985 Palazzoli-Selvini, M. et al.: Hypotetizování- cirkularita s.19 – 32/ překlady

2 /1985 Plaňava I.: Poznámky o systémovém přístupu ve vztahu k poradenské praxi. s.10- 18/ původní práce
2/ 1985 Madanes C.: Ochrana, paradox a předstírání. s.18 až 39 /překlady
2/ 1985 Constantine L.L.: Dysfunkce a selhání v otevřených systémech: II- klinické problémy. s.40 /excerpta
2/ 1985 Doherty W.J., Colangelo, N.: Rodinný model FIRO: skromný návrh na organizaci rodinné léčby. s.40 až 42 /excerpta
2/ 1985 Tomm, K.: Pohled na Milánský systémový přístup: část první. Přehled vývoje, teorie, praxe. s.42 až 47 / excerpta

3/ 1985 Boš P.: Triadické myšlení. s.8 -14 /původní práce
3/ 1985 Sluzski C.E., Beavin J., Tarnopolsky A., Veerón E.: Diskvalifikující transakce. s. 14 -28  překlady
3/ 1985 Jefferey L., Bogdan M.S.W.: Rodinná organizace jako ekologie myšlenek: alternativa k reifikaci rodinných systémů. s.30 – 38 /excerpta
3/ 1985 Wolin S.J., Bennet L.A.: Rodinné rituály. s. 38 – 41/ excerpta

4/ 1985 Langmeier J.: První chvíle rodiny. s.7 až 14 /původní práce
4/ 1985 Wyne L.C.: Epigeneze vztahových systémů: model chápání rodinného vývoje. s. 15 až 40 /překlady
4/ 1985 Trommel M.J.: Konzultační metoda obracející se k systému terapeut-rodina. s. 41- 42 /excerpta
4/ 1985 Shazer S., Molnar A.: Měnění týmů- měnění rodin. s.42 – 44 /excerpta
4/ 1985 Mazza J.: Využití symptomu v strategické terapii. s.44 – 45 /excerpta
4/ 1985 Connor J.J.: Vzkříšení magické reality: Léčba funkční migrény u dítěte. s. 45 -46 / excerpta
4/ 1985 Boss P., Greenbeerg J.: Dvojznačnost rodinných hranic: Nová proměnná v teorii rodinného stresu. s.46 – 48 /excerpta

1/ 1986 Aponte H., Hofmanová L.: Otevřené dveře (dokončení v příštím čísle). s.4 – 24 studijní text
1/ 1986 Černý K.: Rodinná terapie u neuroticky- dissociálních adolescentů. s. 24- 44 původní práce
1/ 1986 Sprenkle D.H., Piercy F.P.: Výzkum v rodinné terapii: Několikaúrovňový výcvikový kurz. s.44 – 45 /excerpta
1/ 1986 Russel C.S., Atilano R.B., Anderson S.A., Jurich A.P.: intervenční strategie: predikce výsledků rodinné terapie. s.45 – 46 /excerpta
1/ 1986 Tomm K.: Pohled na Milánský systémový přístup: část druhá. Popis sezení, stylu rozhovoru a intervencí. s. 46 – 48 /excerpta
1/ 1986 Shazer S., Molnar A.: Čtyři užitečné intervence při zkrácené rodinné terapii. s.49- 50 excerpta
1/ 1986 Crane D.R., Newfield N., Armstrong D.: Predikce rozvodu v začátcích manželské terapie: strádání (distress) žen a dotazník stavu manželství. s.50 – 51 /excerpta
1/ 1986 Constantine J.A., Fish L.S.,. Piercy F.P.: Systemický postup výcviku pozitivní konotace. s.51 – 51 /excerpta
1/ 1986 Brock G.W., Sandeerson B.: Sociální výměna v iniciálním rozhovoru. s.52 -52/ excerpta

2/ 1986 Aponte H., Hofmanová L.: Otevřené dveře (dokončení). s.6 -33 /studijní text
2/ 1986 Vančura M.: Rodinná terapie na 2.ericksonském kongresu v Arizoně. s.33- 56/ původní práce
2/ 1986 Auerswald E.H.: Myšlení o myšlení v rodinné terapii. s.57 -60/ excerpta
2/ 1986 Kantor D., Neal J.H.: Integrační posuny v teorii a praxi terapie rodinných systémů. 60 – 61 /excerpta
2/ 1986 Crane D.R.: Experimentální studie jediného případu v rodině-terapeutickém výzkumu: limity a zřetele. s.61 až 62 /excerpta
2/ 1986 Melito R.: Adaptace v rodinných systémech: vývojová perspektiva. s.62 -62 excerpta
2/ 1986 Quinn, W.H., Newfield N.A., Protinsky H.O.: Rituály přechodu v rodinách s adolescenty. s.63 /excerpta

3/ 1986 Weeks, G.R., Abate L, Paradoxní psychoterapie I.část 7 až 38 studijní text
3/ 1986 Boš P., Špitz J.: Deset let sekce pro rodinnou terapii 39 až 45 původní práce
3/ 1986 Rieger Z.: Je česká rodinná terapie v krizi? 46 až 51 diskuse
3/ 1986 Combrinck-Graham L.: Vývojový model pro rodinné systémy 51 až 55 excerpta
3/ 1986 Elkaim M.: Od obecných zákonů k singularitám 56 až 59 excerpta
3/ 1986 Jordan J.R.: Paradox a polarita: Tao rodinné terapie 59 až 63 excerpta
3/ 1986 Sigafoos A., Reiss D., Rich J., Douglas E.: Pragmatika měření 63 až 64 excerpta
3/ 1986 Fisheer L., Kokers R.F., Ransom D.C., Philips S.L., Ruddo P.: Alternativní strategické tvoření „vztahových“ rodinných dat. 65 excerpta
3/ 1986 Pollner M., Donald-Wikler Mc.L.: Sociální konstrukce reality: případová studie rodiny, která přisuzovala způsobilost těžce retardovanému dítěti 66 excerpta

Kontext II 4 1986

4/ 1986 Weeks, G.R., Abate L, Paradoxní psychoterapie II.část 6 až 33 studijní text
4/ 1986 Špitz J.: Ekosystémové hledisko v psychosomatice dětského věku 34 až 44 původní práce
4/ 1986 Adamovovský P.: Tři úvahy 44 až 55 diskuse
4/ 1986 Weakland J.., Fish R.: Případy, které „nedávají smysl“: Krátká strategická terapie v lékařské praxi 55 až 59 excerpta
4/ 1986 Seltzer W.J.: Léčba mentální anorexie na somatickém oddělení: multisystemický přístup 59 až 67 excerpta
4/ 1986 Shwenk T.L.: Péče o rodinu pro dobro pacienta: rodinně terapeutické zkušenosti pro rodinného lékaře 67 až 69 excerpta
4/ 1986 Rogers J., Durkin M.: Semistrukturovaná rodinná anamnéza: I.protokol, II. Zhodnocení 70 až 71 excerpta
4/ 1986 Frenck N.: Čas šetřící schéma při řešení problémů dětského chování 71 až 72 excerpta

1/ 1987 Hoffmann L.: Od moci a kontroly k rodinné systémové terapii „druhého řádu“ 5 až 35 studijní text
1/ 1987 Výběr abstrakt pro 3.sympozium RT 36 až 47 programy
1/ 1987 Rieger Z.: Několik otázek k problematice rodiny z hlediska manželského terapeuta 47 až 51 diskuse
1/ 1987 Penn P.: Vstřícná vazba: Dotazování na budoucnost, mapy budoucnosti 51 až 53 excerpta
1/ 1987 O’Brian Ch.: Náš osobní a profesionální život: Jak se naučit pozitivní konotaci a cirkulární dotazování 53 až 56 excerpta
1/ 1987 Aponte H.J.: Projednávání hodnot v terapii 56 až 59 excerpta
1/ 1987 Weber T., McKeever J.E.: Průvodce začátkníka po problémově orientovaném prvním rodinném interwiew 59 až 60 excerpta
1/ 1987 Steinglass P., Tyslenk L., Reiss D.: stabilita a instabilita v alkoholickém manželství: Vzájemné vztahy mezi průběhem alkoholizmu, rodinným procesem a výsledkem manželství 60 až 61 excerpta
1/ 1987 Madanes C.: Za jednocestným zrcadlem: Pokroky v praxi strategické terapie. Kniha. Rcenze. 61 až 65 recenze knihy
1/ 1987 Leveton E.: Adolescentní krize: Rodinné poradenství. Kniha. Recenze. 65 až 66 recenze knihy
1/ 1987 Kagan J.: Přirozenost dítěte. Kniha. Recenze. 67 až 72 recenze knihy

2/ 1987 Haley J.: Úvod do ortelové terapie 5 až 34 studijní text
2/ 1987 Špitz J.: Suicidium a rodina- systémové interakce 34 až 49 původní práce
2/ 1987 Wyne L.C., McDaniel S.H., Weber T.T.: Rodinná terapie ano či ne? 49 až 54 diskuse
2/ 1987 Wendorf D.J., Wendorf R.J.: Systemický pohled na etiku rodinné terapie 54 až 56 excerpta
2/ 1987 Wood B.: Blízkost a hierarchie: Ortogonální dimenze rodinné vzájemné propojenosti 57 až 58 excerpta
2/ 1987 Held B.S., Pols E.: Zmatek kolem epistemologie a „epistemiologie“ – a co s tím? 58 až 59 excerpta
2/ 1987 Foerster H.von: Ve věci epistemiologií 59 až 59 excerpta
2/ 1987 Constantine L.L., Israel J.T.: Rodinná prázdnota: Léčebné a teoretické aspekty synchonního rodinného paradigmatu 60 až 61 excerpta
2/ 1987 Friedman R.: Jak učinit rodinnou terapii pro terapeuta snazší: prevence vyprahnutí 61 až 61 excerpta
2/ 1987 Jones C.W.: Strategické intervence v neléčebném rámci 61 až 64 excerpta
2/ 1987 Weeks G.R.: Podněcování změny prostřednictvím paradoxní terapie. Kniha. Recenze. 65 až 68 recenze knihy
2/ 1987 Berger M., Jurkovic G.J.: Praktikování rodinné terapie v rozmanitých prostředích. Kniha. Recenze. 68 až 70 recenze knihy

3/ 1987 Langmeier J.: Od studia psychické deprivace ke studiu rodinné interakce: specifický přístup. 4 až 19 Z archivu ICFT
3/ 1987 Rabkin R.: „Babylónská věž“: sociologie těla a mysli (1986) 19 až 39 studijní text
3/ 1987 Břicháček V.: Může teorie dissipativních struktur přispět k praxi rodinné terapie? (1983) 39 až 51 původní práce
3/ 1987 Blažek B.: Termodynamika jako paradigma ve vědách o člověku? (1983) 51 až 58 diskuse
3/ 1987 Elkaim M.: Systemický přístup k párové terapii. jen 58 excerpta
3/ 1987 Breunlin D.C., Schwartz R.C.: Sekvence: Ke společnému jmenovateli rodinné terapie 58 až 59 excerpta
3/ 1987 Cousins P.C ., Power T.G.: Kvantifikování rodinného procesu: Sporné body analýzy interakčních sekvencí 59 až 60 excerpta
3/ 1987 Onis L., Tortolani D., Cancrini L.: Systemický výzkum faktorů chronicity při dětském astmatu 61 až 62 excerpta
3/ 1987 Rayner P.: O pokládání správných otázek 62 excerpta
3/ 1987 Dell, P.F.: Proč jim pořád ještě říkáme paradoxy? 63 excerpta
3/ 1987 Doherty W., J.: Kvanta, kvarky a rodiny: Důsledky kvantové fyziky pro rodinný výzkum 64 excerpta
3/ 1987 Kazak A.E.: Rodiny s tělesně hendikepovanými dětmi: Sociální ekologie a rodinné systémy 64 až 65 excerpta
3/ 1987 Goldklank S.: Moje rodina mě nutí to dělat: Vliv původních rodin terapeutů na jejich profesní volbu 65 až 66 excerpta

4/ 1987 Reisse D.: Rodinný kodex 6 až 23 Z archivu ICFT
4/ 1987 Dell, P.F.: Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi: K biologickému základu sociálních věd 23 až 55 studijní text
4/ 1987 Mrkvička J.: Dysfunkční manžesltví- eufunkční rodina? 55 až 58 diskuse
4/ 1987 Stierlin H., Weber G., Schmidt G., Simon F.B.: Charakteristiky rodin s většími afektivními poruchami 58 až 59 excerpta
4/ 1987 Falzer P.R.: Kybernetická metafora: Kritické zkoumání ekosystemické epistemologie jako základu rodinné terapie 60 excerpta
4/ 1987 Henrahan G.: Zahajování práce s rodinami hospitalizovaných adolescentů 60 až 61 excerpta
4/ 1987 Ganley R.M.: Epistemologie, rodinné vzorce a psychosomatika: Případ obezity 61 excerpta
4/ 1987 Doherty W.J., Whitehead D’A.: Sociální dynamika kouření cigaret: Rodinně systémová perspektiva 62 excerpta
4/ 1987 Giacomo D., Weismark M.: Systemická praxe 63 až 64 excerpta
4/ 1987 Dell P.F.: Na obranu „lineární kauzality“ 64 až 65 excerpta
4/ 1987 Ausloos G.: Krok času: Rigidní nebo chaotické transakce, dva různé způsoby žití času 65 až 66 excerpta
4/ 1987 Tolan P.H., Cromwel R.E., Brasswell M.: Rodinná terapie s delinkventy: Kritický přehled literatury 66 excerpta

1/ 1989 Balcar K.: Rodinná psychoterapie II 6 až 48 původní práce
1/ 1989 Tomm K.: Jak působí otázky III: Zamýšlíte klást lineární, cirkulární, strategické nebo reflexní otázky? 48 až 71 studijní text
1/ 1989 Boš P., Adamovský P.: Co to je strategie? 71 až 78 glosy

2/ 1989 Možný P.: Rodina a schizofrenie 4 až 21 původní práce
2/ 1989 Madanes C.: Strategická terapie schizofrenie 21 až 43 studijní text
2/ 1989 McFarlane W.R.: Systémová rodinná terapie schizofrenie 43 až 69 studijní text
2/ 1989 Boš P.: Stierlinův dialektický model separačního procesu v adolescenci 69 až 82 Glosy

3/ 1989 Matoušek O.: K historii a současnosti návštěv profesionálů v rodině 5 až 23 původní práce
3/ 1989 Matoušek O.: Byt jako zdroj informací o rodině 23 až 40 původní práce
3/ 1989 Balcar K.: Pravdivost, klam a lest v psychoterapii 40 až 47 glosy
3/ 1989 Strnad V.: Systemický přístup- obnovené přátelství se světem? 47 až 58 glosy

1/ 1990 Špitz J.: Zahájení III.sympozia o rodinné terapii Teplice 1989 a Závěrečné slovo III.sympozia o rodinné terapii 5 až 10 projev
1/ 1990 Bateson G.: Jak moc toho víš? 14 až 19 batesoniana
1/ 1990 Bateson G.: Vědomý záměr versus příroda 19 až 31 batesoniana
1/ 1990 Klímová H.: Feminismus- co s ním? 32 až 47 původní práce
1/ 1990 Kučera Z.: Mýty rodinných terapeutů 48 až 60 původní práce
1/ 1990 Lewis K.G.: Sourozenecká terapie u multiproblémových rodin 61 až 66 studijní texty
1/ 1990 Lewis K.G.: Sourozenecká terapie u dětí v pěstounské péči 67 až 71 studijní texty
1/ 1990 Strnad V.: Párový terapeut- agent nebo expert? 72 až 76 glosy
1/ 1990 Kučera Z., Kučerová Z.:Principy poradenské péče 77 až 83 glosy

2/ 1990 Bateson G.-: Metalog- Proč vzniká nepořádek? 10 až 12 batesoniana
2/ 1990 Bateson G.: Vliv vdomého záměru na adaptaci člověka 12 až 17 batesoniana
2/ 1990 Chvála V.: Ložnice jako monitor rodinného systému 17 až 22 původní práce
2/ 1990 Ganley R.M.: Epistemologie, rodinné vzorce a psychosomatika: Případ obezity- úplný překlad 22 až 31 studijní text
2/ 1990 Rieger Z.: Pokus o něžnou provokaci 31 až glosy

Kontext VI 3 1990

3/ 1990 Bateson G.: Metalog- proč Francouzi? 8 až 11 batesoniana
3/ 1990 Bateson G.: Forma, hmota a rozdíl 11 až 20 batesoniana
3/ 1990 Strnad V.: Od rodinné terapie k systemické perspektivě 20 až 26 původní práce
3/ 1990 Dell P.F.: Proč jim pořád ještě říkáme paradoxy? 26 až 38 studijní text
3/ 1990 Gjuričová Š.: K tématu feminismu a rodiné terapie 38 až 46 glosy

1/ 1991 Neubauer Z.: Místo člověka v kosmu, neboli o antropickém principu 19 až 25 původní práce
1/ 1991 Capra F.: Nová fyzika jako model pro novou medicínu 25 až 33 studijní text
1/ 1991 Bateson G.: Metalog – Co je to instinkt? 33 až 51 batesoniana
1/ 1991 Bauer J.: Rodinné imago: Od mýtů skrze vědu zase k mýtům. 51 až 55 glosy
1/ 1991 Novák T.: „Rodičovská“ odpověď na „pokus o něžnou provokaci“. 55 až 56 glosy
1/ 1991 Boš P.: Systemické koány 56 glosy

2/ 1991 Nerad J.M., Nerdová L.: Rodinná terapie Murraye Bowena 12 až 19 původní práce
2/ 1991 Špitz J.: Anorektický proces v rodině 20 až 21 původní práce
2/ 1991 Salvini-Palazzoli M.: Příspěvěk k obecnému modelu her v psychotické rodině 23 až 32 studijní text
2/ 1991 Anderson T.: Reflexivní tým: dialog a medialog v klinické praxi 33 až 45 studijní text
2/ 1991 Bateson – Metalog: Proč mají věci obrysy? 46 až 49 batesoniana
2/ 1991 Rieger Z.: Holt- hold Rodiči! 50 až 51 glosy
2/ 1991 Chvála V.: Jak si systém vybere příznak? 52 z pošty

3/ 1991 Křivohlavý J.: Salutogeneze a rodina 10 až 13 původní práce
3/ 1991 Chvála V., Štuplová I., Knop J.: Dětský příznak v rodině 13 až 22 původní práce
3/ 1991 Rieger Z. Ostrov rodiny 23 až 30 původní práce
3/ 1991 Knobloch F., Šofrnová M.: Příspěvek k technice rodinné psychoterapie (1954) 32 až 43 studijní text
3/ 1991 Bateson G.: O hrách a vážných věcech 43 až 48 batesoniana
3/ 1991 Strnad V.: Systemická „pragmatika“- tanec na hranici možného 49 až 54 glosy
3/ 1991 Chvála V.: Příběhy nemocných I 55 až 61 glosy
3/ 1991 Rieger Z.: Případy vyprazdňujících se psíků 62 glosy

4/ 1991 Balcar K.: Účinky společenského zvratu v českých rodinách 12 až 25 původní práce
4/ 1991 Vyhnálek M., Vyhnálková H.: Mapa rodiny, model rodiny 26 až 33 původní práce
4 1991 Antonovsky A.: Salutogenetický přístup ke zdraví rodinného systému: příslib a nebezpečí 34 až 43 studijní text
4/ 1991 Bateson G.: Metalog -Proč labuť? 43 až 46 batesoniana
4/ 1991 Chvála V.: Příběhy nemocných II: Co s „ucpanou mléčnou žlázou“? 47 až 50 glosy
4/ 1991 Gjuričová Š.: Jen ne feminismus! 51 až 53 glosy

1/ 1992 Krch F.: Rodinná problematika psychogenních poruch příjmu potravy 11 až 16 původní práce
1/ 1992 Maturana H.: Biologie řeči: epistemiologie skutečnosti (II) 17 až 21 studijní texty
1/ 1992 Guntern G.: Stres a mechanizmy jeho zvládnutí v lidských systémech 22 až 25 studijní texty
1/ 1992 Neubauer Z.: Úvodem- Bateson známý neznámý 25 až 30 batesoniana
1/ 1992 Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (I) 31 až 51 batesoniana
1/ 1992 Boš P.: Dýchat či nedýchat? 52 glosy
1/ 1992 Vančura M.: Dýchat! 53 glosy
1/ 1992 Boš P.: Natálie a prenatálie I 54 až 55 poslední stránky

2/ 1992 Fedor-Freybergh P.G.: Prenatální a perinatální psychologie a medicína. Nový přístup k primární prevenci. 6 až 10 původní práce
2/ 1992 Carpenter J., Treacher A.: Problémy a řešení v manželské a rodinné terapii 10 až 22 studijní texty
2/ 1992 Goolishian H.A., Andersonová H.: Lidské systémy- před které problémy nás stavějí a jak s nimi pracujeme (I) 23 až 32 studijní texty
2/ 1992 Maturana H: Biologie řeči: epistemologie skutečnosti (III) 33 až 39 studijní texty
2/ 1992 Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (II) 40 až 53 batesoniana
2/ 1992 Gjuričová Š.: Jeho domov a její domov 54 až 57 glosy
2/ 1992 Vančura M.: Holotropismy 57 až 58 glosy
2/ 1992 Boš P.: Natálie a prenatálie II 59 až 60 poslední stránky

3/ 1992 Kučera Z.: Podpora zdraví a rodina ve východní Evropě 6 až 14 původní práce
3/ 1992 Carpenter J., Treacher A.: Problémy a řešení v manželské a rodinné terapii (II) 15 až 25 studijní texty
3/ 1992 Goolishian H.A., Andersonová H.: Lidské systémy- před které problémy nás stavějí a jak s nimi pracujeme (II) 25 až 31 studijní texty
3/ 1992 Maturana H.: Biologie řeči: epistemiologie skutečnosti (IV) 32 až 38 studijní texty
3/ 1992 Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (III) 39 až 54 batesoniana
3/ 1992 Gjuričová Š., Špitz J.: Ohleduplná rodina 55 až 58 glosy
3/ 1992 Boš P.: Natálie a prenatálie 59 až 60 poslední stránky

4/ 1992 Pecháčková S.: Teorie systemické terapie (ukázka) 10 až 21 původní práce
4/ 1992 Carpenter J., Treacher A.: Problémy a řešení v manželské a rodinné terapii (III) 21 až 31 studijní texty
4/ 1992 Goolishian H.A., Andersonová H.: Lidské systémy (III) 32 až 41 studijní texty
4/ 1992 Maturana H.: Biologie řeči: epistemologie skutečnosti (V) 42 až 48 studijní texty
4/ 1992 Neubauer Z.: Biologická kosmologie Gregory Batesona (IV) 49 až 56 batesoniana

1/ 1993 Špitz J.: Úvod do rodinné a systemické orientace 5 až 10 původní práce
1/ 1993 Selvini- Plazzoli M.,Boscolo L.,Cecchin G., Prata G.: Rodinné rituály- mocný nástroj v rodinné terapii 10 až 18 studijní texty
1/ 1993 Andersen T.: Jazyk a předporozumění v reflektujících procesech 18 až 26 studijní texty
1/ 1993 Capra F.: Bod obratu- základy nového obrazu světa 27 až 34 Capriccia
1/ 1993 Rieger Z.: Glosa první: První s čím se setkáváme 34 až 35 glosy

2/ 1993 Vančura M., Kalina K.: Poruchy rodinného bydlení 5 až 10 původní práce
2/ 1993 Vančura M., Henková D., Kalina K.: Doplněk 10 až 11 původní práce
2/ 1993 Lieb H.: Psycho-somatika: Nerozlišitelný celek, instruktivní interakce nebo strukturálně sdružená koevoluce? 11 až 21 studijní texty
2/ 1993 Capra F.: Bod obratu- Bod obratu- systémový obraz života (I) 22 až 28 Capriccia
2/ 1993 Rieger Z.: Glosa druhá: Na pevnině 29 až 30 glosy
2/ 1993 Vančura M.: Starší zpráva o nebezpečných učitelích 31 až 32 glosy

1/ 1994 Špitz J.:Zahájení IV.sympozia o rodinné terapii 6 až 6 ze života sekce
1/ 1994 Chvála V.: Rodinná terapie po změně 6 až 10 ze života sekce
1/ 1994 Špitz J.: Rodina v čase změn: kontext změny a změna kontextu 9 až 18 původní práce
1/ 1994 Haley J.: Začínající a zkušení rodinní terapeuti 19 až 25 studijní texty
1/ 1994 Krýsl Š.: Soukromé rituály- definice a praxe 26 až 28 glosy
1/ 1994 Gjuričová Š.: Glosa k Mackově glose 29 až 31 glosy

2/ 1994 Trapková L.: Případ mentální anorexie (kazuistika) 12 až 24 původní práce
2/ 1994 Haley J.: Jak být manželským terapeutem i když neumíte prakticky nic? 25 až 31 studijní texty
2/ 1994 Haley J.: Proč by se psychiatrické pracoviště mělo vyhýbat rodinné terapii 32 až 40 studijní text

3/ 1994 Němcová M.: Terapie všímáním 3 až 7 původní práce
3/ 1994 Vančura M.: Inrterpersonální aspekty holotropního procesu 8 až 14 původní práce
3/ 1994 Zygmod M.J., Boohrem H.: Etické rozhodování v ropdinné terapii 15 až 24 studijní texty
3/ 1994 Haley J.: Strategická terapie 25 až 30 haleyana
3/ 1994 Strnad V.: Terapie rozvíjející řešení problému 31 až 34 kazuistika
3/ 1994 Hořicová I., Kinkor M.: Jaké rodiny chodí do RIAPSu? 35 až 38 glosy
3/ 1994 Elblová M.: Byla to rodinná terapie? 39 až 42 studentská práce

4/ 1994 Špitz J.: Projev k 60.narozeninám P.Boše 3 až 4 ze života sekce
4/ 1994 Kučerová A., Kučera Z.: Petr Boš- 60 let 5 až 7 ze života sekce
4/ 1994 Špitz J.: Autosanační rekonstrukce rodinného příběhu 8 až 11 původní práce
4/ 1994 Říčan P.: Rodina- kolébka agrese 12 až 14 původní práce
4/ 1994 Bém P.: Toxikoman jako záchrance a spasitel rodiny 15 až 22 původní práce
4/ 1994 Chvála V., Trapková L.: Proces terapie v metafoře o interakci receptorových polí 23 až 36 původní práce
4/ 1994 Špitz J.: Rodina a zdraví dnes 37 až 41 původní práce
4/ 1994 Boš P.: Freud concisus 42 až 43 epilog

1/ 1995 Špitz J.: Terapeutická dekonstrukce rodinného příběhu 5 až 10 původní práce
1/ 1995 Blažek B.: Vyprávění v kontextu každodennosti a v kontextu psychoterapie 11 až 16 původní práce
1/ 1995 Barbarič J.: Milton Erickson a narativní postupy v psychoterapii 17 až 21 původní práce
1/ 1995 Barbarič J.: Kazuistika mentální anorexie dle Miltona Ericksona 22 až 27 původní práce
1/ 1995 Gjuričová Š.: Externalizace v terapii 28 až 31 původní práce
1/ 1995 Trapková L.: Případ s teplotami (Externalizace) 32 až 47 kazuistika
1/ 1995 Schmidt V.: Úvodní sdělení k pracovní dílně „Drogy v závorce“ Jemnice 1995 48 až 49 glosy
1/ 1995 Boš P.: Good-bye, Dubí! 50 glosy
1/ 1995 Chvála V.: Zdeněk Rieger a Hana Vyhnálková na ostrově RIAPSu 51 až 55 rozhovor

2/ 1995 Coyne J.C., Segal L.: Krátký strategický interakční přístup k psychoterapii 5 až 18 původní práce
2/ 1995 Dvořáček V.: Hyponóza- rozmluva nebo samomluva? 19 až 22 původní práce
2/ 1995 Balcar K.: Ericksonská elegie, aneb… 24 až 25 původní práce
2/ 1995 Chvála V.: Časová osa- nový pohled na psychosociální souvislosti nemoci 26 až 31 původní práce
2/ 1995 Tomm K.: Externalizace problému a internalizace osobního působení 32 až 36 původní práce
2/ 1995 Gjuričová Š., Špitz J.: Adolescenti a jejich rodiny v pracovně rodinných terapeutů 37 až 40 kazuistika
2/ 1995 Rieger Z., Vyhnálková H.: Věrné zrcadlo rodiny aneb co nám říká pes, když se půři rodinné terapii dívá z okna 41 až 45 kazuistika
2/ 1995 Gjuričová Š.: Dánský terapeut Torben Marner byl opět mezi námi 46 glosy

3/ 1995 Watzlawick P.: Chceš-li vidět, uč se jednat 5 až 12 původní práce
3/ 1995 Bloomfield I.: Kreativní a destruktivní ohlasy odlišnosti 13 až 20 původní práce
3/ 1995 Klímová H.: Rodiny po holocaustu 21 až 27 původní práce
3/ 1995 Preiss M.: Války v Bosně z pohledu psychologa 28 až 32 původní práce
3/ 1995 Šikl J.: Náhradní kolébka násilí 33 až 36 kazuistika
3/ 1995 Gjuričová Š.: Systemická práce v rodinách s problematikou násilí 37 glosy

4/ 1995 Chvála V., Trapková L.: Sociální děloha 5 až 12 původní práce
4/ 1995 Bauer J.: Druhá rodina v terapii 12 až 14 původní práce
4/ 1995 Baštecká B.: Pro koho je manželství- pro děti nebo pro rodiče? 15 až 17 původní práce
4/ 1995 Vyhnálek M.: Rodina o nás, my o rodině 17 až 19 původní práce
4/ 1995 Trapková L., Chvála V.: Bulimie 20 až 39 kazuistika
4/ 1995 Kubička J.: Antinomie moci a násilí 40 až 45 glosy
4/ 1995 Šalátová H.: Jak jsem šla do školy (Aneb také your time) 46 až 47 glosy