PSYCHOSOM

Časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu

Časopis byl založen začátkem roku 2003 jako bulletin ve spolupráci s psychosomatickou sekcí Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Od té doby vycházel zprvu 4× a v dalších letech 6× ročně, tedy do konce roku 2008 celkem 34 čísel. Od r. 2014 vychází v úzké spolupráci se Společností psychosomatické medicíny ČLS JEP. Všechna čísla od začátku roku 2004 jsou uveřejněna na internetu a dostupná na adrese www.psychosom.cz. LNK archivuje všechna čísla na adrese http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989

Od roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření má možnost se podílet řada vysokoškolských pracovišť prostřednictvím svých zástupců v poradním sboru. Je to médium určené především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať už v medicínské praxi či v humanitních oborech, výzkumníků i kliniků a studentů těchto oborů.

 

Časopis řídí redakční rada / Editoral Board:

 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM
 • MUDr. Vladislav Chvála, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec
 • Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
 • MUDr. David Skorunka, Ph.D., Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
 • Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosom. medicíny, o. p. s. Liberec 

V poradním sboru jsou:

 • Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
 • MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., LEVRET, s. r. o. Praha
 • Prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D., Pro mente sana, Bratislava, Slovenská republika
 • Prof. PhDr. Anna Hogenová, Ph.D., PF UK Praha, PVŠPS Praha
 • Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, ETF
 • PhDr. Jiří Libra, Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., FPH a Ped. TU Liberec
 • Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
 • MUDr. Michaela Ročňová, Psychosomatické centrum Praha
 • MUDr. Alena Večeřová-Procházková, psychiatrická ambulance Gyncare, Praha
 • PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., VŠTVS Palestra Praha
 • PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lék. etiky a humanitních zákl. medicíny 2. LF UK Praha
 • PhDr. Ludmila Trapková, ordinace klinické psychologie, Praha
 • Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Ústav etiky 3. LF UK Praha-Vinohrady
 • MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
 • Prof. PhDr. Petr Weiss, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

PSYCHOSOM je vydáván především jako internetový časopis. Kdo by chtěl přesto dostávat v tištěné podobě, může se domluvit s paní sekretářkou (menclova(zavinac)sktlib.cz), bude mu za cenu nákladů na tisk číslo posílat. Cena tištěného čísla je 110 Kč+ poštovné. Pošleme na dobírku. Předplatné na celý rok 400 Kč.

 

Tento časopis vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.

 

ISSN 2336-7741 (Print)

ISSN 1214-6102 (Online)

MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS

© LIRTAPS, o. p. s.

PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou:

http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 zařadila Psychosom do  Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Vychází 4× ročně