PSYCHOSOM

Časopis zaměřený na psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu zařazený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR od r. 2015. Vychází 4x ročně. Byl založen začátkem roku 2003 jako bulletin pro potřeby psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Od té doby vycházel zprvu 4x a v dalších letech 6x ročně, tedy do konce roku 2008 celkem 34 čísel. Je uveřejňován na samostatném serveru www.psychosom.cz. Všechna čísla od začátku roku 2004 jsou dostupná v archivu zde.

Od roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření se podílí řada pracovníků z pracovišť lékařských fakult, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, FTVS UK a další vysoké školy. Je určen především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať v medicínské praxi, v humanitních oborech, ve výzkumu či při studiu. V poradním sboru jsou:

 • Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
 • MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., LEVRET, s. r. o. Praha
 • Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Psychiatrická klinika FN, Trenčín, Slovenská republika
 • Prof. PhDr. Anna Hogenová, PhD., PF UK Praha, PVŠPS Praha
 • Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Ústav soc. lék. a zdravotní politiky LF UP Olomouc
 • Prof. RNDr. Stanislav Komárek, PhD., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • PhDr. Eva Křížová, PhD., Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a ETF
 • PhDr. Jiří Libra, Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
 • Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc., Fyziologický ústav LF MU Brno
 • MUDr. Jiří Podlipný, Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., Fak. přírod-hum. a pedag., TU Liberec
 • MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
 • RNDr. Dan Pokorný, University of Ulm, Psychosomatic medicine and psychoterapy, Ger.
 • MUDr. Alena Procházková-Večeřová, psychiatrická ambulance Gyncare, Praha
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., VŠTVS Palestra Praha
 • PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lék. etiky a humanitních zákl. medicíny 2. LF UK Praha
 • MUDr. Taťána Šrámková, Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
 • Mgr. Marek Vácha, PhD., Ústav etiky 3. LF UK Praha-Vinohrady
 • PhDr. Vladimír Vavrda, PhD., Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Praha
 • MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
 • Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU, Brno
 • Prof. PhDr. Petr Weiss, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

PSYCHOSOM je vydáván především jako internetový časopis. Kdo by chtěl přesto dostávat v tištěné podobě, může se domluvit s paní sekretářkou (menclova(zavinac)sktlib.cz), bude mu za cenu nákladů na tisk číslo posílat. Cena tištěného čísla je 110 Kč+ poštovné. Pošleme na dobírku. Předplatné na celý rok 400 Kč.

Tento časopis vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.