Statut
O b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.
Jáchymovská 385, 460 10 Liberec X – Františkov
IČ: 27280411
Číslo účtu: 2242330001/5500

Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Dne 18.11.2005 Pražský psychoterapeutický institut zast. Doc.MUDr. Jaroslavem Skálou, CSc., r.č. 160525/067, Apolinářská 4, Praha 2, psč. 12000 zakládací listinou podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů založil za podmínek stanovených zakládací listinou obecně prospěšnou společnost, jejíž název je Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Jáchymovská 385, Liberec 10, psč. 460 10.
Z důvodu zániku Pražského psychoterapeutického institut došlo v r. 2011 ke změně zakladatele. Novým zakladatelem Libereckého institutu pro psychoterapii a psychosomatiku se stal MUDr. Jan Poněšický, r.č. 431003/017, bytem Bahraweg 2, 01816 Bad Gottleuba, Spolková republika Německo.
2. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
3. Společnost užívá zkratky LIRTAPS.
4. Internetové stránky společnosti jsou: www.lirtaps.cz, na těchto internetových stránkách společnost zveřejňuje základní dokumenty a informace.
5. Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu především v tuzemsku, výjimečně v zahraničí. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

Čl. II
Předmět činnosti

Společnost zajišťuje tyto obecně prospěšné služby:
1. Publikační a propagační činnost
2. Organizace konferencí a seminářů
3. Podpora a organizace výzkumu
4. Spolupráce s dalšími institucemi a organizace státního i nestátního sektoru

a dále ve své doplňkové činnosti společnost zajišťuje
1. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
2. výroba, rozmnožování,distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
3. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
4. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzu, školení, včetně lektorské činnosti.
Čl. III
Podmínky poskytování služeb
1. Služby společnosti jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám, které se zajímají o oblast rodinné terapie, psychoterapie a psychosomatiky, případně se těmito oblastmi zabývají.
2. Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů (resp. akcí) společnosti, přičemž podmínky každé jednotlivé služby projektu stanoví a vyhlašuje správní rada na konci roku na rok následující v materiálu „plán akcí a služeb“. Tyto podmínky jsou pak zveřejňovány v sídle společnosti a prostřednictvím internetové sítě, případně i v tisku. S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti.
3. Obecně prospěšné služby jsou zpravidla poskytovány zdarma, případně za úplatu. Správní rada společnosti rozhoduje o tom, které služby budou poskytovány zdarma a které za úplatu a v jakém rozsahu. O tom rozhoduje správní rada u každého konkrétního projektu zvlášť. Správní rada pak podmínky poskytování služeb za úplatu či zdarma zveřejní na internetových stránkách a jsou také k dispozici v sídle společnosti.
4. Doplňková činnost je poskytována za úplatu a případný zisk z této činnosti je použit na podporu činnosti společnosti a poskytování obecně prospěšných služeb.
5. Společnost pro získávání finančních prostředků na poskytování obecně prospěšných služeb využívá i grantů, dotací a sponzorských darů.

Čl. IV
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada,
b) dozorčí rada,
c) ředitel.
Čl. V
Správní rada

1. Správní rada má tři členy a v jejím čele stojí předseda.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
3. Členům správní rady může být poskytnuta odměna. Konkrétní výši, způsob a důvod odměny stanoví zakladatel či správní rada. Společnost může poskytovat členům správní rady náhradu výdajů do výše určené právním předpisem. V pracovněprávním vztahu k obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jeden člen správní rady.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté. O opětovném členství ve správní radě rozhoduje správní a dozorčí rada na svém zasedání. Opětovné členství ve správní radě je možné bez omezení.
5. Členové správní rady jsou na počátku jmenováni zakladatelem společnosti. Posléze nového člena správní rady pro další funkční období jmenuje správní rada, případně zakladatel.
6. Členství ve správní radě zaniká:
a) písemnou resignací adresovanou správní radě
b) úmrtím,
c) odvoláním,
d) uplynutím funkčního období.
1. O odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada, nebo zakladatel.
2. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Jeho funkční období je tříleté, pokud správní rada na svém zasedání nerozhodne jinak.
3. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady společnosti. V případě nepřítomnosti předsedy správní rady zvolí usnášeníschopné plénum (2/3 přítomných z celkového počtu členů správní rady) ad hoc předsedajícího.
4. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.
5. Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto statutu prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.
6. Správní rada může rozhodnout i per rolam. Rozhodování per rolam je nepřípustné v případech, kdy podle tohoto statutu je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady.
7. Správní rada zasedá alespoň dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady. Termín zasedání správní rady musí všichni členové správní rady odsouhlasit a potvrdit přijetí takové zprávy. Odsouhlasení, potvrzení a přijetí termínu zasedání se provádí elektronickou poštou do rukou předsedy správní rady a do sekretariátu.
8. Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak.
9. O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřený pracovník sekretariátu společnosti a je podepisován předsedajícím správní rady, osobou, která zápis pořídila a také ředitelem společnosti.

Čl. VI
Působnost správní rady

1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem:
a) vydat do šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti tento statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti, údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině;
b) schvalování změn zakládací listiny;
c) rozhodování o zrušení obecně prospěšné společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek;
d) dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena
e) schvalování rozpočtu obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti;
f) schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti;
g) rozhodování o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině;
h) udělování souhlasu ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo o jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestaví dobu kratší;
i) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
j) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.

a dále správní rada rozhoduje o:
a) vytvoření, změně a doplnění statutu společnosti
b) rozsahu plných mocí ředitele společnosti
c) skutečnosti, že konkrétní projekt smí být vykonáván za úplatu a o ceníku služeb.

2. Pokud má správní rada rozhodnout o změně statutu, zakládací smlouvy, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek nebo o zrušení společnosti, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů správní rady. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající.
3. Správní rada společnosti v souvislosti s poskytováním služeb společností zejména:
a) vydává písemná pravidla pro poskytování služeb společnosti
b) dozírá na dodržování účelu všech poskytnutých prostředků
c) dodatečně schvaluje rozhodnutí ředitele společnosti podle čl. III odst. 3 tohoto statutu.
4. Správní rada schvaluje finanční směrnice týkající se hospodaření
s prostředky, které společnost získala ve smyslu článku X odst. 4 tohoto statutu.
5. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě, dozorčí radě či zakladateli.
6. Správní rada může schválit organizační řád společnosti jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, tímto statutem a ani se zakládací listinou.
Čl. VII
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada:
a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou.
3. Dozorčí rada je oprávněna:
a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
4. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti.
5. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
6. První dozorčí radu jmenuje zakladatel. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
8. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. O rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, přítomní členové dozorčí rady, zapisovatel určený dozorčí radou a ředitel společnosti, pokud je přítomen.
9. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
10. Členství v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže obecně prospěšné společnosti.
11. Členům dozorčí rady může být poskytnuta odměna. Konkrétní výši, způsob a důvod odměny stanoví zakladatel či správní rada. Společnost může poskytovat členům dozorčí rady náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

Čl. VIII
Ředitel společnosti

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, řídí činnost obecně
prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkající se společnosti, které nejsou právními předpisy nebo zakládací listinou svěřeny do kompetence zakladatele, správní nebo dozorčí radě.
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má
způsobilost k právním úkonům.
4. Ředitelem nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
5. Ředitel řídí činnost společnosti a je oprávněn:
a) za společnost uzavírat smlouvy, zavazovat společnost k plnění závazků, uzavírat jménem společnosti pracovní smlouvy se zaměstnanci.
b) zastupovat společnost před soudy, správními úřady a jinými orgány.
c) uzavírat za společnost smíry a narovnání, uznávat nároky uplatněné vůči společnosti, vzdávat se nároků společnosti.
d) podávat ve všech druzích řízení podávat za společnosti opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jich.
e) vymáhat za společnost všechny nároky, jejich plnění potvrzovat.
6. Činí-li ředitel za společnost právní úkon, jehož předmět plnění má hodnotu větší, než je limit stanovený správní radou, může tak učinit pouze po předchozím souhlasu předsedy, nebo místopředsedy správní rady.

7. Ředitel není oprávněn
a. k uzavření smluv, na jejichž základě společnost nabude movitý a nemovitý majetek o nákupní ceně vyšší, než je částka, kterou stanoví správní rada.
b. bez předchozího souhlasu správní rady oprávněn zcizit nebo zastavit nemovitý majetek společnosti, anebo ho pronajímat na dobu delší než jeden rok.
c. správní rada vystaví řediteli písemnou plnou moc, kterou bude ředitel prokazovat své oprávnění k zastupování společnosti. V ní bude uveden limit plnění stanovený správní radou.

Čl. IX
Sekretariát

1. Sekretariát společnosti zajišťuje kompletní administrativní servis k zajištění práce celé společnosti zejména k realizaci jejích obecně prospěšných služeb, a dále k výkonu správní rady, dozorčí rady a ředitele. Sekretariát zabezpečuje úkoly uložené správní radou a ředitelem společnosti.
2. Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje ředitel společnosti.
3. V čele sekretariátu stojí ředitel, který sekretariát řídí a je za jeho řádný chod
odpovědný správní radě.
Čl. X
Vklady zakladatelů, získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi

1. Zakladatel vložil do jmění společnosti zůstatek na bankovním účtu Pražského psychoterapeutického institutu (pobočka Liberec) a to ke dni zápisu do rejstříku o.p.s.
2. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů vyjmenovaných v čl.II statutu společnost získává zejména formou:
a) výnosů z akcí a činností uvedených v čl. II tohoto statutu
b) darů,
c) veřejných sbírek,
d) odkazů,
e) dotací,
f) příspěvků.
3. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá v souladu s předpisy o účetnictví a platnými daňovými zákony.
4. Obecně prospěšná společnost ve svém účetnictví důsledně odděluje náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.

Čl. XI
Výroční zpráva
1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však šest měsíců po skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.
2. Výroční zprávy společnosti jsou veřejně přístupné v sídle společnosti a zejména na jejích internetových stránkách.

Čl. XII
Jednání jménem společnosti navenek

1. Jménem společnosti jedná ředitel, z pozice statutárního zástupce společnosti a v rozsahu plné moci, kterou mu udělila správní rada. Ředitel společnosti je na základě takové plné moci oprávněn v plném rozsahu dále zplnomocnit další osobu, pokud to správní rada v plné moci výslovně nevyloučí.
2. Podpisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí ředitel společnosti či osoba jím pověřená svůj podpis.
3. Kromě zmocnění dle předchozích odstavců tohoto článku jednají za společnost, zavazují ji a podepisují jejím jménem i osoby, které jsou vůči společnosti v pracovním poměru, pokud je to v jejich pracovním zařazení obvyklé.
Čl. XIII
Zrušení a zánik společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou organizaci, která má stejnou či blízce zaměřenou oblast své působnosti jako je Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti a zakladatele.
Čl. XIV
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanoveními zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.
2. Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu.
3. Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém.
4. Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy.
V Liberci dne 10.10.2011 …………………………………….
Mgr. Věra Vohlídalová

……………………………………..
Bc. Halina Doležalová

…………………………………….
MUDr. Richard Lukáš
1