Texty v odborném tisku, přednášky a rozhovory. Řazeno od nejstarších po dnešní.

Některé texty jsou dostupné on-line. Jiné dohledáváme.

 1. Chvála,V.: Co je obraz nemoci? Kontext, IV, č.2, 1988, str.21-30.
 2. Chvála,V.: Ložnice jako monitor rodinného systému. Kontext, VI, č.2, 1990, str.17-21.
 3. Chvála, V.: Příběhy nemocných II: Co s „ucpanou mléčnou žlázou“? Kontext, VII-4-21 (1991) (máme už jen v pdf)
 4. Chvála V.: Radikální konstruktivizmus a lékařská praxe, Prakt. lékař, 1993
 5. Trapková L.: Případ mentální anorexie. Kontext, X, č.2,1994
 6. Trapková L., Chvála V.: Setkání tradičního a netradičního přístupu k psychiatrickému pacientovi.  Amireport, II, č.7-8, 1994
 7. Chvála V., Trapková L.: Proces terapie v metafoře o interakci receptorových polí.  Kontext, X, č.4, 1994
 8. Chvála V., Trapková L.: Interakce receptorových polí jako metafora o terapii. Prakt.Lék.(Praha),75,1995,č.11,s.503-550
 9. Chvála V.: Časová osa – nový pohled na psychosociální souvislosti.  Kontext, XI, č.2, 1995, str.26-31.
 10. Trapková L., Chvála V.: O nenasycených ženách a spících mužích aneb o Anorexii. Sborník Pražské psychoterapeutické fakulty, Praha 1995.
 11. Trapková L.: Případ s teplotami (Externalizace). Kontext, XI, č.1, 1995
 12. Chvála V., Trapková L.: Sociální děloha (Vývoj sexuality v rodině a nemoc). Kontext XI, č.4, 1995, str.5-11 (Jde o první publikaci našeho konceptu rodiny jako sociální dělohy. Původní text už v našich PC nemáme, zde je možné se podívat na pdf kopii původní publikace)
 13. Chvála V., Trapková L.: Bulimie (kazuistika). Kontext, XI, č.4, 1995, str.20-39. Přepis klíčového sezení s komentářem terapeutů. (Úplný přepis 2.sezení s rodinou sužovanou Bulimií z r. 1995 ukazuje způsob práce se znalostí separace jako sociálního porodu. I když jsme se už v té době seznamovali s externaliazcí, zde s ní vědomě nepracujeme. Teprve spojení externalizace s vědomým provázením rodiny sociálním porodem významně zrychlila léčbu rodin s poruchami příjmu potravy. Původní text už v našich PC nemáme, zde je možné se podívat na pdf kopii původní publikace)
 14. Chvála V., Trapková L.: Externalizace – nový nástroj psychosomatiky. Praktický lékař, 1995. Stručná informace o technice rodinné terapie 90.let pro lékaře.
 15. Chvála V., Trapková, L.: Sexualita a nemoc. Praktický lékař (Praha), 76, 1996, supl.1, Výklad vztahu mezi sexualitou a somatizací v rodině.
 16. Chvála V., Trapková L.: Family as social uterus. 1996, Praha. První anglicky formulovaná informace o sociální děloze. Patrně pro kolegu Torbena Marnera.
 17. Chvála V., Trapková L.: Některé psychosociální aspekty bronchiálního astmatu. Praktický lékař (Praha) 76, č.12, 1996, str.617-620. Souvislost vývoje rodinného systému a somatizace členů rodiny.
 18. Chvála V., Trapková L.: Rehabilitace jako součást komplexní terapie psychosomatických pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství, roč.3, č.2, 1996, str.86 – 88.
 19. Trapková L., Chvála V.: O Babylonské věži a mrtvé a živé vodě jazyka. Psychoterapeutické sešity?
 20. Chvála V., Trapková L.: Případ komplexní léčby pacientky s astmoidní bronchitis. Psychoterapie VI, Sborník přednášek, Triton, 1998, str.157-174.
 21. Chvála V., Trapková L.: Seminář s Humberto Maturanou v Heidelbergu v r. 1996 psáno pro bulletin rodinných terapeutů, 3.5.1996 v Heidelbergu
 22. Chvála V., Trapková L.: Kosmologie kosmologií. Sborník filosofického interdisciplinárního semináře „Motivy kosmologických mýtů, hypotéz a teorií“ pořádaného Scholé Filosofia v Liberci 16.-17.9.1996, str.200-205.
 23. Chvála V., Trapková L.: Od časové osy k posloupnosti sociálních děloh. Kontext, XII, ročenka 1996, str.58-60. Etiologie příznaku v transgeneračním pojetí vývoje rodiny – rodu.
 24. Trapková L., Chvála V.: O proměně systému během léčby mentální bulimie (kazuistika). Psychoterapie V, Sborník přednášek, Triton, 1998, str.128-151.
 25. Chvála V., Trapková L.: Poruchy příjmu potravy z hlediska rodinného systému. (Předneseno na 1. Kongresu České psychiatrické společnosti J.E.P. ve Špindlerově Mlýně v červnu 1997). Později publikováno v Č.S.Psychiat.,94.1998, No.5, pp 252-262
 26. Chvála V., Trapková L.: Jak stůňou naše děti aneb Kovářovic kobyla chodí ráda bosa. Praktický lékař (Praha), 77, 1997, suppl.2, str.9-11. O stonání v rodinách zdravotníků.
 27. Chvála V.: Rómové v době postmoderní. Kontext, ročenka 1998
 28. Chvála V., Trapková L.: Poruchy sexuálního vývoje ve světle úvah H. Maturany. Referát na semináři sexuologické společnosti o transsexualitě v Brně 1998
 29. Chvála V., Trapková L.: Transsexuálové, sexuologové, systemici a psychoanalytici aneb zdi a mosty. Dojmy a úvahy po semináři sexuologické společnosti o transsexualitě v Brně 1998
 30. Chvála V., Trapková L.: Somato – psychický problém. Předneseno na psychosomatické konferenci v Plzni, září 1998
 31. Chvála V.: Sexualita, gynekologické symptomy a jiná psychosomatika, Psáno pro Českou gynekologii, 1999
 32. Chvála V.: Psychosomatika v geriatrii. Přednáška na semináři pro geriatry, 1999
 33. Chvála V.: Některé možnosti PT v somatických oborech. Praktický lékař, květen 1999. Přehledný článek o psychoterapii.
 34. Chvála V., Trapková L: Proč se medicína brání systemické teorii? Suplementum prakt. lékaře č.1, 2000.
 35. Chvála V.: Systemika a komunita? Proč ne? Diskuse k článku J.Špitze v 2.č. Konfrontací 2000.
 36. Chvála V., Trapková L.: Má ještě smysl mluvit o psychosomatice? 2000
 37. Trapková L., Chvála V.: Kasuistika: Chlapec, který naučil maminku mluvit. 
 38. Trapková L., Chvála V.: Soubor pacientů s poruchami přijmu potravy na našich pracovištích za posledních pět let. (Prakt. lékař 80/9, 2000)
 39. Trapková L., Chvála V.: Anorexie, bulimie a moc. (Předneseno na  3.mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy, Praha 23.-24.3.2001)
 40. Chvála V., Trapková L.: Vývoj mužsko-ženského atraktoru v jazyce rodiny z transgeneračního pohledu. Předneseno na konferenci ISZ, květen 2001
 41. Chvála V.: Příběh systemiky- návrat k příběhu? (Konference ISZ Systémy v lidech- lidé v systémech, květen 2001, co jsem si z toho vybral). Psáno pro Softfórum, květen 2001
 42. Chvála V., Knop J., Štuplová I., Tichá B., Machander R.A.: Rodinný kontext pruritus vulvae. Psáno pro ČS gynekologii, 2001
 43. Trapková L., Chvála V.: Ženská otázka v rodině z hlediska dítěte. (Předneseno na semináři „Rodina v krizi anebo krize v rodině?“ v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR dne 6.11.01)
 44. Chvála V.: Gastrointestinální trakt a psychoterapie, psáno pro Praktického lékaře 2001
 45. Chvála V., Trapková L.: Jazyk a zdraví. Psáno pro Vesmír, listopad 2001
 46. Trapková L.: Ženská otázka v rodině z hlediska dítěte. (Konference v Parlamentu ČR 6.11.2001)
 47. Chvála V., Trapková L.: Možnosti výuky zdravotnických pracovníků v oblasti psychosomatiky. Zdravotnické noviny č.3/2002, str. 20-21. Celý příspěvek →
 48. Trapková L. , Chvála V.: Rodina jako „sociální děloha“ a kvalitativní výzkum. Předneseno na konferenci o kvalitativním výzkumu v psychologii v Brně, leden 2002
 49. Chvála V., Trapková L.: SOCIAL UTERUS AS A METAPHOR FOR THE FAMILY. Human Affairs, 12, 88-102, 2002
 50. Chvála V.: Ztráta příběhu – příběh o eradikaci psychosomatického myšlení. Psychoterapeutické sešity, 2002
 51. Chvála V., Trapková L.: Je integrace psychoterapeutických zkušeností do somatických oborů možná? Referát byl přednesen na konferenci psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně v červnu 2002
 52. Chvála V., Trapková L.: Jazyk a zdraví. Psáno pro Vesmír 2002, později vyšel jako kapitola v knize Rodinná terapie psychosomatických poruch, 2004, Portál.
 53. Chvála V., Moos P.: Naše zkušenosti s léčbou psychosomatických pacientů v letech 1997-2002. Suplementum prakt. lékaře č.1, 2003
 54. Chvála V., Trapková L.: Osm kroků externalizace v narativní terapii u PPP. Konference PPP Praha, březen 2003
 55. Trapková L., Chvála V.: Proces separace a poruchy příjmu potravy. Přednáška pro konferenci o poruchách příjmu potravy 20.-22.3.2003
 56. Chvála V.: Hypokairózy- nemoci z nedostatku času? (Sborník Sympozia rodinné terapie Čas pro rodinu, 2.-3.4.04, Hejnice)
 57. Trapková L., Chvála V: Jak vznikla metafora rodiny jako sociální dělohy a co s tím? Sborník konference o kvalitativním výzkumu, Olomouc, 2004
 58. Trapková L.: Čas uvnitř a čas vně. (Sborník Sympozia rodinné terapie Čas pro rodinu, 2.-3.4.04, Hejnice)
 59. Trapková L., Chvála V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Kniha. Portál, 2004. 227 stran. Nové vydání v r. 2017.
 60. Trapková L., Chvála V.: O smyslu transsexuality. Prakt.lékař, 85/8, 2005 str.464-466
 61. Chvála V.: Skrytý půvab a pevná přesvědčení Harlen Anderson, Softfórum, 3/2005
 62. Chvála V.: Psychosomatická gynekologie a sexuologie. I Uveřejněno v Psychosom 1/2006
 63. Chvála V.: Psychosomatická gynekologie a sexuologie II. Uveřejněno v Psychosom 2/2006
 64. Chvála V.,Trapková L.: Nemocné společenství- nemocná duše a pak i tělo. Přednáška na kongresu České psychiatrické společnosti 2006.
 65. Trapková L., Chvála V.: Rozdíly mezi mužskou a ženskou potencí a příznak v rodině. Přednáška na XI.psychosomaitcké konferenci v Liberci, září 2006
 66. Trapková L., Chvála V.: Jsou všechny varianty rodiny stejně prospěšné? Přepis přednášky přednesené v Senátu ČR 3.4. 2006
 67. Chvála V.: Co s psychosomatikou? úvodník Čs.Psychiatrie 1/2007
 68. Chvála V., Trapková L.: Otec a dcera s poruchou příjmu potravy. Předneseno na konferenci o PPP v Praze, březen 2007
 69. Chvála V., Trapková L.: Proč se medicína brání systemické teorii? Celý příspěvek →
 70. Chvála V.: Neztratit těžiště příběhu (Recenze). Nad knihou Zbyňka Vybírala: Psychologie jinak, Academia, 2007
 71. Trapkova L., Chvala V.: SOCIAL UTERUS AS A MATAPHOR FOR THE FAMILY. Předneseno na 6th Congress of the EFTA, Glasgow 2007 Celý příspěvek →
 72. Chvála V., Trapková L.: Náš člověk v Evropě. Zpráva o naší cestě do Glasgow, listopad 2007 Celý příspěvek →
 73. Chvála V.: Pochází erotické z exotického? (Nad jedním vysvětlením tajemství sexuální orientace podle Daryla J.Bema), Psychoterapie, 1/2009
 74. Chvála V.: Je psychosomatika věcí psychiatrie? Úvodník v České a slovenské psychiatrii, 1/2009
 75. Chvála V.: Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou poruch ve Středisku komplexní terapie v Liberci. PSYCHOSOM, 2009;7(2) s. 93-103. Práce byla oceněna Vondráčkovou cenou PS ČLS J.E.P. za rok 2009
 76. Trapková L., Chvála V.: Rodina- místo pro získávání důvěry. (Předneseno na konferenci v Senátu ČR 19.10.2009: Rodinná politika- jako nástroj, který umožňuje a podporuje mezigenerační solidaritu)
 77. Trapková L., Chvála V.: Rodina – místo pro získávání důvěry. Přednáška v poslanecké sněmovně 2010.
 78. Chvála V., Trapková L.: Můžeme se na diabetes podívat také jinak? Diabetes mellitus je onemocnění, jehož výskyt prudce stoupá po celém světě. Předneseno na mezioborové konfernenci k diabetu v Plzni 2010
 79. Trapková L., Chvála V.: Helenka straší. Stačí na to rodinná terapie? Kazuistika přednesena na sympoziu rodinné terapie v r. 2010
 80. Chvála V., Trapková L.: Brání se vědecká komunita systémové teorii? Sborník Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Eds.Fischerová S., Beran A. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2012, s.263-276
 81. Chvála V., Trapková L., Novák T., Lattova Z.: Family therapy in the CzechRepublic. International Review of Psychiatry, 2012; Early Online: 1–5 
 82. Chvála V.: Předmluva k českému vydání Nemesis medicíny (Ivan Illich: Limity medicíny, Brno 2012)
 83. Chvala V., Trapkova L., Skorunka D.: Social Uterus: A Developmental Concept in Family. Therapy for Psychosomatic Disorders. Published online: 10 May 2012 Springer Science+Business Media, LLC 2012
 84. Chvála V., Trapková L.: Chvála nepohodlí, času ke zrání
 85. Chvála V.: Proč se psychosomatické myšlení musí objevovat stále znovu? Psáno pro internetový časopis Socioterapia (http://www.socioterapia.sk/)
 86. Chvála V.: Některé možnosti psychoterapie v somatických oborech, Praktický lékař, 8/2013
 87. Trapková: L.: Zpráva o výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Uveřejněno v PSYCHOSOM, 2013,11(2), s.17-27
 88. Trapková L., Chvála V.: Téma: Poruchy příjmu potravy v rodinném systému. Psáno pro sborník konference „Drogy a rodina“, Praha 16.5.2013
 89. Chvála V., Trapková L.: Je každé setkání lékaře s rodinou rodinná terapie? Psáno pro Psychiatrii pro praxi, SOLEN 2014
 90. Trapková L.: Jsem za chlapa. Jak mohu být i matkou? Vesmír 2016, 7-8, s. 466-467, ISSN: 0042-4544
 91. Chvála V.: Stačí bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci? Vesmír 2016/9, s. 532-533, ISNN: 0042-4544
 92. Chvála V., Trapková L.: Nechme se znejistit, možná dohlédneme dále. Vesmír  95, 11/2016, s.664-665
 93. Chvála V.: Bio-psycho-sociální přístup nabízí větší porozumění. (Vyšlo: Psychiatr. praxi 2017; 18(1): 42-46 | DOI: 10.36290/psy.2017.040)
 94. Chvála V., Trapková L.: Proč nejde všechno dekonstruovat. Psáno pro Vesmír 2017
 95. Trapková L.: Možnosti rodinné terapie dětí s OCD. Psychoterapie, 12 (2018), s. 47-62
 96. Chvála V.: Je psychosomatika obchod s deštěm? Vesmír 11/2018, s. 634-636, ISNN: 0042-4544
 97. Trapková L.: Místo klinického psychologa v psychosomatice. Vesmír 11/2018, s.637-639, ISNN:0042-4544
 98. Trapková L.: V genderově zmatené době naše děti nevědí, čí jsou. Vesmír 99; 2019 (2) s. 100-102- 103
 99. Chvála V, Trapková L.: Nástroje psychosomatické léčby. Bio-psycho-sociální pohled. Vyšlo v mongrafii Psychosomatická medicína 2020 (Palestra, Praha, 2020)
 100. Trapková L., Chvála V.: Úloha rodinného terapeuta v případech genderové dysforie, SoftFórum 2021
 101. Chvála V.: Psychosomatika podle chytré Horákyně. Recenze knihy J.Vojáčka Umění být zdráv. Psychosom 2/2021
 102. Chvála V., Trapková L.: Genderová dysforie jako fenomén naší doby? Psychiatr. praxi 2022; 23(1): e33-e41 | DOI: 10.36290/psy.2022.015
 103. Chvála V.: Co přinesla doba postpravdivá? (Přítomnost 18.4.2022)
 104. Chvála V.: Kniha, která nesměla vyjít. Psychosom 1-2/2022
 105. Rozhovor pro Deník N (Lenka Vrtišková): Nejde nám o manželství gayů, ať je mají. Posílí se tím ale trh s dětmi, varují psycholožka a sexuolog. Deník N 14.9.2022