KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V RODINNÉ TERAPII PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH

Další běh tohoto vzdělávacího programu bude otevřen pro 40 vybraných účastníků v r.2022. Program je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví, lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, adiktology, lékaře psychosomatiky a další pomáhající profese. Podmínkou je absolvování semináře o časové ose, během kterého probíhá předběžný výběr zájemců. Garantem tohoto plánovaného 7.běhu komplexního vzdělávacího programu bude opět dvojice PhDr.Ludmila Trapková a MUDr.Vladislav Chvála.  Zájemci, hlaste se paní Menclové na adrese menclova@sktlib.cz.

This slideshow requires JavaScript.

  • Vstup na zabezpečené stránky 6. běhu výcviku RT  (2017-2021) znacka-smerova-sipka-vlevo-vpravo-original
  • Vstup na zabezpečené stránky 5. běhu výcviku RT (2013- 2017) znacka-smerova-sipka-vlevo-vpravo-original

Nový cyklus  (6.) výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch byl zahájen v listopadu 2017. Pro komplikaci s koronavirem byl prodloužen až do roku 2022. Další běh připravujeme k zahájení v 2.polovině roku 2022. Smlouva o výcviku je k nahédnutí zde Smlouva k VRT vzor.

Léčba chronických pacientů nevědomky somatizujících nejrůznější emoční vlivy je ve všech oborech medicíny svízelná. Jejich situaci neusnadňuje ani technologický rozvoj diagnostických přístrojů ani farmakologický výzkum. Obtíže s těmito pacienty vedou naštěstí také k rozvoji medicínského myšlení. Psychosomatické úvahy jsou spojeny s takovými jmény jako S. Freud, W. Reich, C. G. Jung, G. Adler, F. Alexander a H. F. Dunbarová a s mnoha dalšími. Zatímco psychoanalýza a od ní odvozené směry psychoterapie věnovaly pozornost především psychice individua, hnutí rodinné terapie se od samého začátku zabývá dynamikou symptomů v kontextu rodinného systému pod vlivem oborů, jako je kybernetika, synergetika, sociologie, antropologie, sémiotika, psychologie a dalších. Systemická terapie je oprávněně v centru pozornosti nového zájmu o psychosomatickou problematiku, jak dokládá klasik německé psychosomatiky, Thore von Uexküll v posledním vydání rozsáhlé monografie Psychosomatische Medizine (Uexküll, 2003) a v nedávné době vydání učebnice Základní léčba psychosomatických poruch německých autorů Tress, Krusse a Ott v Portálu. (Tress, Krusse, & Ott, 2004)

Tým Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci se od poloviny osmdesátých let zabývá léčením psychosomatických poruch. Vznikl zde účinný systém ambulantní léčby v podmínkách našeho zdravotnictví díky kombinaci rodinné terapie, individuální i skupinové psychoterapie s tělovými technikami. Pracoviště staví na tradici rodinné terapie od strukturální přes strategickou k systemické terapii, velkého rozvoje zde doznala především narativní terapie s externalizací Davida Epstona a Michaela Whitea, tak, jak ji sem přenesl Torben Marner, dánský pedopsychiatr. Středisko komplexní terapie existuje v síti smluvních zařízení zdravotních pojišťoven více než dvacet let a ošetřuje kolem 1000 nových případů ročně. I když v kontextu české medicíny představuje propojení rodinné terapie s psychosomatickým onemocněním ojedinělou výjimku, v kontextu světové medicíny není tento přístup neznámý. Opakovaně jsme náš přístup představili nejen naší, ale také mezinárodní odborné veřejnosti. Více např. zde.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Tým lektorů Chvála, Fürst, Trapková, Knop

Na půdě tohoto pracoviště jsme připravili v roce 1997 komplexní čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, jehož presenční část v rozsahu 580 hodin v r. 2000 úspěšně ukončilo 31 kolegů a kolegyň, v jeho druhém běhu (v letech 2000-2004) dalších 32 kolegů a dalších 37 absolvovalo v letech 2004-2008 třetí běh, čtvrtý proběhl v letech 2009- 20012 s 38 absolventy. Na prezenční část navazuje 100 hodin supervize. Zdravotnickými garanty programu jsou vedoucí lékař týmu Střediska komplexní terapie v Liberci MUDr.Vladislav Chvála, a klinická psycholožka PhDr. L. Trapková. Dalšími členy týmu týmu jsou psychiatr MUDr. Aleš Fürst a klinický psycholog Mgr. Jan Knop. Tým pracuje pod supervizí PhDr. Aleny Paloušové. Komplexní výukový program je schválen pro pracovníky ve zdravotnictví komisí České psychoterapeutické společnosti (ČPS), Psychiatrické společnosti (PS ČLS), Asociací klinických psychologů (AKP) a Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ) v souladu s platnou legislativou. Program obsahuje všechny nezbytné složky, teorii, sebezkušenost, praktické dovednosti a předpokládá následnou supervizi s perspektivou získat certifikát rodinného terapeuta SOFT. Po splnění dalších náležitostí (absolvování certifikovaného kurzu ČPS ČLS) umožňuje složit zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii lékařům i klinickým psychologům.

Supervize lektorů
Supervize lektorů

Systém základní psychosomatické péče, tak jak je zaveden již od r. 1984 v německých spolkových zemích, není u nás stále k dispozici, je navrženo jeho zavedení v novele zákona 185/2009, která prochází schvalovacím procesem MZd. (Aktualizace: Již prošlo legislativou, 20.5.2015 náplň oboru psychosomatika vyšla Věstníkem MZd) Řada lékařů zkušenosti z tohoto výcviku využívá v rámci své stávající praxe ať už praktického lékaře nebo specialisty k užitku svých pacientů. Schopnost vhledu do psychosociálních souvislostí nemocí je nezastupitelnou dovedností lékaře. Stále častěji se na odborných medicínských fórech hovoří o nezbytnosti zlepšit schopnost lékařů domlouvat se s pacienty. A tomu se lze v našem tréninkovém programu naučit. Probíhající pátý běh komplexního vzdělávacího programu těží ze zkušeností, které náš tým získal v minulých letech. Výuka teorie a dovedností rodinné systemické terapie se zde snoubí se sebezkušeností v malých výcvikových skupinách, kde je umožněno adeptům rodinné terapie reflektovat a zpracovávat změny v osobním životě, podporovat zrání osobnosti terapeuta. (Více zde) Nezbytná proměna budoucího rodinného terapeuta probíhá při nabývání zkušeností a znalostí o intrapsychických a interakčních procesech v rodinných systémech bezpečněji a stabilněji, než když zůstane jeho vývoj bez reflexe. To se pak promítá do kvality profesionální práce s pacienty a jejich rodinami, která je ukotvena v reálném sebevědomí vlastních hranic a možností.

Autoři výcviku
V Liberci 2.9.2013/ doplňky 30.8.2015

Citované prameny:

  1. Chvála, V. (2 2009). Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou ve středisku komplexní terapie v Liberci. PSYCHOSOM, stránky 93-103.
  2. Chvála, V., Trapková, L., & Skorunka, D. (5. May 2012). Social Uterus: A Developmental Concept in Family. Contemp Fam Ther, stránky 293–312.
  3. Tress, W., Krusse, J., & Ott, J. (2004). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál.
  4. Uexküll, T. v. (2003). Psychosomatische Medizin, 6.vydání. München, Jena: Urban & Fischer.