KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V RODINNÉ TERAPII PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH

Další běh tohoto vzdělávacího programu bude otevřen pro 40 vybraných účastníků  4. listopadu 2022. Program je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví, lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, adiktology, lékaře psychosomatiky a další pomáhající profese. Podmínkou je absolvování semináře o časové ose, během kterého probíhá předběžný výběr zájemců. Garantem tohoto plánovaného 7.běhu komplexního vzdělávacího programu bude opět dvojice PhDr.Ludmila Trapková a MUDr.Vladislav Chvála.  Výběr byl ukončen 15.5.2022. Informace pro přijaté jsou na webu výcviku zde znacka-smerova-sipka-vlevo-vpravo-original

Termíny závěrečné obhajoby kazuistiky 

  • 8. března 2024 Počet přihlášených: 4

Obhajoba probíhá v SKT Liberec od 9 do 12 hodin. Absolventi prezenční části výcviku a 100 hodin supervize předkládají písemně závěrečnou kazuistiku a před 3 člennou komisí ji osobně obhajují. Přihlášku spolu s kazuistikou posílejte na adesu paní Menclové (menclova@lirtaps.cz).  Další in formace budou následovat.

This slideshow requires JavaScript.

  • Vstup na stránky 7. běhu výcviku rodinné terapie. Informace pro vybrané účastníky zde znacka-smerova-sipka-vlevo-vpravo-original lze navštívit od 1.9.
  • Vstup na zabezpečené stránky 6. běhu výcviku RT  (2017-2021) znacka-smerova-sipka-vlevo-vpravo-original (byl uzavřen)

Smlouva o výcviku je k nahédnutí zde Smlouva k VRT vzor.

Více informací:

Léčba chronických pacientů nevědomky somatizujících nejrůznější emoční vlivy je ve všech oborech medicíny svízelná. Jejich situaci neusnadňuje ani technologický rozvoj diagnostických přístrojů ani farmakologický výzkum. Obtíže s těmito pacienty vedou naštěstí také k rozvoji medicínského myšlení. Psychosomatické úvahy jsou spojeny s takovými jmény jako S. Freud, W. Reich, C. G. Jung, G. Adler, F. Alexander a H. F. Dunbarová a s mnoha dalšími. Zatímco psychoanalýza a od ní odvozené směry psychoterapie věnovaly pozornost především psychice individua, hnutí rodinné terapie se od samého začátku zabývá dynamikou symptomů v kontextu rodinného systému pod vlivem oborů, jako je kybernetika, synergetika, sociologie, antropologie, sémiotika, psychologie a dalších. Systemická terapie je oprávněně v centru pozornosti nového zájmu o psychosomatickou problematiku, jak dokládá klasik německé psychosomatiky, Thore von Uexküll v posledním vydání rozsáhlé monografie Psychosomatische Medizine (Uexküll, 2003) a v nedávné době vydání učebnice Základní léčba psychosomatických poruch německých autorů Tress, Krusse a Ott v Portálu. (Tress, Krusse, & Ott, 2004)

Tým Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci se od poloviny osmdesátých let zabývá léčením psychosomatických poruch. Vznikl zde účinný systém ambulantní léčby v podmínkách našeho zdravotnictví díky kombinaci rodinné terapie, individuální i skupinové psychoterapie s tělovými technikami. Pracoviště staví na tradici rodinné terapie od strukturální přes strategickou k systemické terapii, velkého rozvoje zde doznala především narativní terapie s externalizací Davida Epstona a Michaela Whitea, tak, jak ji sem přenesl Torben Marner, dánský pedopsychiatr. Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch (SKT) existuje v síti smluvních zařízení zdravotních pojišťoven více než třicet let a ošetřuje kolem 800 nových případů ročně. I když v kontextu české medicíny představuje propojení rodinné terapie s psychosomatickým onemocněním ojedinělou výjimku, v kontextu světové medicíny není tento přístup neznámý. Opakovaně jsme náš přístup představili nejen naší, ale také mezinárodní odborné veřejnosti. Více např. zde.

Na půdě tohoto pracoviště jsme připravili už v roce 1997 komplexní čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, jehož presenční část v rozsahu 580 hodin v r. 2000 úspěšně ukončilo 31 kolegů a kolegyň, v jeho druhém běhu (v letech 2000-2004) dalších 32 kolegů a dalších 37 absolvovalo v letech 2004-2008 třetí běh, čtvrtý proběhl v letech 2009- 20012 s 38 absolventy. Na prezenční část navazuje 100 hodin supervize. Zdravotnickými garanty programu jsou vedoucí lékař týmu Střediska komplexní terapie v Liberci MUDr.Vladislav Chvála, a klinická psycholožka PhDr. L. Trapková. Novými členy týmu jsou psychiatričky MUDr. Petra Pokorná a MUDr. Michaela Novotná. Komplexní vzdělávací program je schválen pro pracovníky ve zdravotnictví komisí České psychoterapeutické společnosti (ČPS), Psychiatrické společnosti (PS ČLS), Asociací klinických psychologů (AKP) a Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ) v souladu s platnou legislativou. Program obsahuje všechny nezbytné složky, teorii, sebezkušenost, praktické dovednosti a předpokládá následnou supervizi s perspektivou získat certifikát rodinného terapeuta SOFT. Po splnění dalších náležitostí (absolvování certifikovaného kurzu ČPS ČLS) umožňuje složit zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii lékařům i klinickým psychologům.

Autoři výcviku
V Liberci 15.5.2022 

Citované prameny:

  1. Chvála, V. (2 2009). Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou ve středisku komplexní terapie v Liberci. PSYCHOSOM, stránky 93-103.
  2. Chvála, V., Trapková, L., & Skorunka, D. (5. May 2012). Social Uterus: A Developmental Concept in Family. Contemp Fam Ther, stránky 293–312.
  3. Tress, W., Krusse, J., & Ott, J. (2004). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál.
  4. Uexküll, T. v. (2003). Psychosomatische Medizin, 6.vydání. München, Jena: Urban & Fischer.