Nad knihou Zbyňka Vybírala: Psychologie jinak, Academia, 2007

Vladislav Chvála                                                                                                

Zbyněk Vybíral vybízí ke kritickému čtení nejen své knihy, ale celé oblasti psychologie. Jak dalece je toho psychologii třeba, nedovedu posoudit; sám nejsem psycholog a k celé této rozsáhlé oblasti vzdělání, kterou mi přibližovali přátelé a knihy, chovám úctu. (Osobně se domnívám, že kritiky zasluhuje spíše biologická medicína, ze které vychází moje zkušenost, ale to je jiná kapitola.) Protože se však tato kniha o současné kritické psychologii dotýká také psychoterapie a obecně teorie poznání, nezbývá mi, než se nad tématy zde pojednávanými také zamyslet, více či méně vyzván samotným autorem. Ať už tím, že jsem jmenován v úvodu mezi autorovými přáteli, tak samozřejmě tím, že Vybíral použil m.j. také ukázky z naší knihy Rodinná terapie psychosomatických poruch.

Je poměrně snadné, má-li člověk dost času, vzít knihu jakéhokoli autora a takříkajíc  „přistihnout ho na švestkách“, v jeho vlastních nedůslednostech, nešikovnostech, formulačních nesnázích. Zvláště v našem pověstně malém rybníce, kde se skoro všichni v oboru můžeme znát, lze tu a tam dokonce odhadovat, které osobní motivy autora vedly k té či oné tezi, hypotéze, teorii případně dogmatu. Může nás to svádět k osobní kritice bez ohledu na případnou prospěšnost jeho/ její práce. O to však, jak doufám, kritické psychologii nejde.

Domníval jsem se, že kritičnost jako taková je zabudovaná ve vědecké metodě samé, že ji není třeba zvlášť vytrhovat z celku, ale zřejmě tomu tak není. Nebo nejde ani tak o psychologii, jako spíš o struktury, které každý obor vytváří: organizační struktury, které umožňují uchovávání tradice, replikaci informací, růst a vývoj oboru a odborníků, stejně jako obranu oboru navenek i uvnitř komunity. Tedy o hierarchii. Ta kromě výhod přináší nutně také nevýhody (stejně jako třeba kosti v našem organizmu: umožňují pevný postoj, ale nohu nelze beze škody ohýbat kdekoli). Ostatně Vybíral sám v té části knihy, ve které se věnuje přehledu relativně krátké historie kritické psychologie, tuto domněnku nabízí, když cituje nebo rozvíjí Pottera (1996): „Reflexivně kritickému analytikovi jde o to, aby přispěl ke korozi jakéhokoliv autoritativně předkládaného či tradovaného popisu reality, tvrzení nebo příběhu.“ (V.str.29.,zvýr.V.Ch.) 

Významné spojení mezi autory některých kriticky psychologických proudů a levicovými radikály z marxisticky a feministicky orientovaných hnutí je zřejmé a Vybíral ho nijak netají. Například integrující osobnost politického křídla radikální psychologie Dennis Fox připomíná naše levicové intelektuály dvacátých a třicátých let, za jejichž sny o spravedlivé společnosti jsme zaplatili dostatečně dlouhým žalářem za železnou oponou všichni a zdálo by se, že na nějaký čas bude od vizionářů tohoto typu pokoj. (V.s.45) Jenže: v každé generaci musí zřejmě nutně revolta proti otcům, tedy hierarchické struktuře společnosti povstat znovu. Ano, dospívající chlapci nemají rádi moc autorit, která je dusí. Musí si nejprve vybojovat ostruhy, porazit hierarchii, aby (zpravidla) zasedli na jejich místa. Až  potud malý etologický exkurz. Ostatně Vybíral poctivě vyjmenovává a popisuje autory, je si možné kritiky z této pozice vědom, když cituje také autory druhé strany. Ostatně postoj, že v „kritické psychologii nelze být neutrální, je třeba být (politicky) autentickým“ (V.str.51) je mi taky sympatický a nerad bych zůstal jen u laciné a snadné kritiky kritického proudu.

Vybíral zpravidla cituje obě strany, cituje-li zastánce názoru „A“, obvykle dá prostor jeho odpůrcům. Tak se může vyhnout problémům se zastánci jednoho či druhého tábora. Potíž má se straněním jedné ze stran. Když si například klade autor otázku, k čemu jsou nám vlastně dobré neustále vytvářené kategorie o všem, co poznáváme, obecniny, které nejsou skutečným jedinečným jevem, nachází samozřejmě autory, kteří podávají ta nejjasnější zdůvodnění přirozenosti tohoto redukčního procesu, stejně však nechává v čtenáři dojem, že by bylo lepší takové kategorie netvořit. Protože by mohly škodit. Je zde stále jakési „ale přece jen“. Jasně: nemůžeme se tvoření kategorií a hypotéz vyhnout, takový je náš mozek, ale přece jen…

Sama otázka je jistě oprávněná, zabýval se jí už ve 13.století Francis Bacon, zakladatel novověkého vědeckého myšlení, jak o tom svědčí Neubauer ve svém textu o Sv.Františkovi, kde ho cituje: „Pouze nevzdělaní lidé zbožňují obecniny- homines imporiti adorant universalia“  a vyslovuje názor, že vysoké hodnocení jedinečného je autentickým dědictvím františkánské spirituality. (Neubauer Z.: O sv.Františku, Malvern, 2006, str.179). Kritická psychologie nachází problém i v tom, že při myšlení vznikají polarity, které samozřejmě neodpovídají realitě, která nejspíš obsahuje vedle polarit i řadu mezistavů. (V.str.74). Chtějí upozornit psychology na to, že nemůžeme vnímat realitu bez před-interpretace, před-pojatosti… cituje zde Rortyho, „…tyto procesy nemůžeme dost dobře eliminovat, nemůžeme se jim vyhýbat. Jsou přirozené.“ Protože Vybíral zjevně ke konci knihy zastává systemická východiska, je jen dobře, když na tuto skutečnost upozorňuje, protože v pojetí některých systemiků můžeme skutečně najít předsudek o možné „bezpředsudečnosti“,  o možnosti nemyslet si před klientem/ pacientem vůbec nic. Je vidět, že Vybíralovi se taková možnost také líbí, když ji cituje z Andersonové a Goolishiana, kteří v reakci na expertní pozici milánské školy rodinné systemické terapie uvedli v život „ne-vědoucí“ přístup v rodinné terapii. Samozřejmě, jde o požadavek na rodinné terapeuty (původně rodinní terapeuti trvali na tom, že nejsou psychoterapeuty), aby nevkládali do terapie příliš mnoho vlastních představ; aby se chovali pokud možno „jako by nic předem nevěděli“ a aby v tom byli dokonce autentičtí. U zkušených autorů má doporučení, byť vyjádřené v osmi citovaných bodech, spíše charakter metafory, protože zkrátka požadavku lze vyhovět jen stěží. V kruzích rodinných terapeutů je jejich článek dobře znám a určitě sehrál významnou roli ve formování neexpertního přístupu k rodině, který se rozvíjel samozřejmě dál.  Sami považujeme sezení rodinné terapie za tím „lepší“ (výhodnější, účinnější, estetičtější…) čím více se rozhovor s rodinou blíží obyčejnému rozhovoru- po jakém ostatně volá také Vybíral. (V.s.33) Od všedního, „neterapeutického“ rozhovoru se však zásadně liší kontextem. Člověk přece nevyhledává terapeutovu ordinaci proto, aby si obyčejně „pokecal“ o obyčejných věcech, zkrátka očekává vliv, nebo se mu dopředu třeba i brání, ale rozhovor nemůže nemít význam terapie, i kdyby se o to oba snažili sebevíc. Zkrátka má takový kontext. Pokud na str. 132 autor na obranu pacienta říká, že „třeba nechce ani být pacientem“, chce se mi vykřiknout „tak co do ordinace leze?!“, to zase na obranu terapeuta. Kontext musí být samozřejmě co nejbezpečnější pro oba, ale oběma by i kritičtí psychologové měli ponechat jistou míru vlastní aktivity, jak pacientovi, tak ale samozřejmě také psychoterapeutovi.

Nejspíš je tomu tak i u jiných terapeutických škol, ale v rozhovoru s rodinou, má-li mít naději na úspěch – tj. splnění zakázky rodiny- obvykle  terapeut vytváří prostor pro dialog, významy se teprve spoluutvářejí, terapeut zůstává odborníkem na rozhovor, rodina pak si ponechává kompetenci rozhodovat o pochopení svého příběhu. Představa, že terapeut může být takříkajíc bezpředsudečný, je zavádějící a může být snad i ne-bezpečná. Jeho zkušenost vytváří nejen předem vyšlapané koridory, ale přímo celé trajektorie, a sotva tomu může být jinak. Jediné, co s tím můžeme, podle našeho názoru, místo prostého popírání, dělat, je o svých předsudcích vědět, znát je, formulovat je. Učinit je legitimní součástí setkání a současně ponechat svobodu sobě i rodině k tomu, aby nebyli sešrotováni teorií, zkušeností, metaforou, nevědomým přáním terapeuta, „aby to tentokrát dopadlo lépe, než třeba v jeho vlastním případě“ apod. Jen tak terapeut může užívat bezpečně svého jediného nástroje, totiž otázek. (V.s.172). I Andersonová a Goolishian to vědí a uvádějí. Je jasné, že klientův pohled na svět má přednost.

Ale pokud Vybíral soudí, že pacient se jen takto, za této podmínky cítí v terapii svobodnější, není-li nálepkován, diagnostikován, pak nemusí sahat k systemické teorii. Psychoanalýza dávno a mnohem podrobněji se věnovala podmínkám terapeutického vztahu. A i v rodinné terapii platí, že je třeba pečovat o bezpečnost a dobrý vztah. Na rozdíl od PA však vytváříme zvláštní typ vztahu ke vztahu, jak uvádí Trapková. Pocit svobody, který Vybíral tak cení, nemusí být nutně tím hlavním, který pacient nebo i celá rodina ke své úzdravě potřebuje, zvláště tehdy, kdy třeba dlouhodobě trpí přílišnou svobodou. Zde je více než mateřská akceptující terapie vhodná terapie vyžadující, takříkajíc otcovská. Pro ni ale nemá kritická psychologie, útočící na vše hiererchické, tradiční, ustálené, patrně žádné pochopení.

Ale s čím se to autor vlastně pere, když pouhé varování před nálepkováním se psychoterapií táhne minimálně od Lainga a hnutí antipsychiatrie si je dalo dávno do svého erbu? Nejde spíše o etiku psychoterapeutické práce samé, když psychologie jako obor, který si dává také pozitivistické cíle diagnostikovat a třídit psychickou realitu, se sotva těchto nástrojů vzdá? (V.s.140) Rodinní terapeuti dávno vědí, že je to otázka moci, a že ten, kdo diagnostikuje nebo dokonce vypracovává posudek, nemůže být terapeutem téže rodiny. A toto dilema je dilematem etickým. Pokud vím, řídí se tím i psychologové- psychoterapeuti jiných škol.

Vybíral byl také praktikujícím psychoterapeutem, a tak když se ptá na s.113, co přinese konkrétní ženě na skupině interpretace jejího chování, dobře ví, že nejspíš větší porozumění k vlastním dosud skrytým motivům a možná i větší svobodu při některé další příležitosti nějak jednat. Na jiném místě kritizuje zavedenou a jistě pokleslou praxi na některých pracovištích neustále diagnostikovat, a ptá se, zda je vůbec třídění a kategorizace k něčemu dobrá. Nemohl nenajít citace autorů, kteří tvrdí, že odborná terminologie, jakkoli redukující realitu je například vhodná proto, aby se odmluvili odborníci mezi sebou. Naše zkušenost je taková, že podobné nebezpečí pro tým, jako neustálé nálepkování, představuje na opačném pólu spektra jakási až „diagnostikofobie“, která může způsobit nakonec neschopnost se o pacientech vůbec v týmu domlouvat, když, jak dobře víme, o skutečných fenoménech, které jsme prožili uvnitř sezení, lze sdělit ostatním jen máloco nebo vůbec nic.

Není to nakonec hlavně otázka vztahu mezi autorem textu a jeho čtenářem, mezi učitelem a jeho žákem? Autor vždy stojí před dilematem, jak složitou zkušenost přenést do „papírové reality“. Nakonec více či méně šťastně vybere některou z mnoha variant a ta si začne žít vlastním životem. A protože takto psaný text je lineární, kdežto popisovaná realita vždy mnohonásobně bohatší, bez redukce se neobejde. I kdyby nakrásně předznamenal před své případné třídění, nebo popsaný názor jakékoli upozornění, jako např. to udělal i Vybíralem citovaný W.Reich (V.s.98), že nejde o konkrétní lidi ale o způsoby obrany, nebo jiné druhy zjednodušeného poznání, záleží dále již jen na čtenáři, co s tím udělá, jak si text vyloží. Vysloveně nebezpečné je, se takovým textům učit, jak správně uvádí Vybíral- ve stavu malé zkušenosti může být autorův text zbožtěn a brán doslova a považován za realitu celou, nebo dokonce být jako takový zkoušen a na studentovi vyžadován. Tato komplikace se ale nevyhýbá žádnému učebnímu oboru, tak se za to nemusí stydět ani psychologie.

Kniha Z.Vybírala vybízí jistě k zamyšlení nad několika tématy. Jedním z nich je podle nás aktuální otázka, zda mají psychoterapeuti také kázat, tedy ukazovat cestu, upozorňovat na možné komplikace, varovat. V židovsko-křesťanské tradici takovou roli mívali proroci. Když rozpoznali, které obecně časté chování vede společenství do záhuby, chodili a kázali, zpravidla v metaforické řeči cosi o tom, za co Bůh své nevěrné ovečky ztrestá. Ostatní podle toho s nimi také zacházeli. Tato otázka není snadná, nevíme, komu patří tato funkce v dnešní době a kdo by se měl takového ukazování vlastně ujmout. A ještě jinak: očekává to snad společnost od nás? Nezvykli si lidé na to, že je vědecká komunita, do které se stále tak snažíme počítat, bude varovat před skrytým nebezpečím, třeba před dosud na člověka nepřenesenou ptačí chřipkou, nebo před vlnou tzunami, nebo před meteoritem, zvyšováním teploty planety atd.? Pokud při své práci také psychoterapeut zahlédá nějaká nebezpečí, má si je nechat pro sebe, nebo má své myšlenky sdělovat ostatním? Dobrou obranou před takovým pokušením je samozřejmě postmoderní paradigma, kterým se můžeme uklidňovat- vždyť všechno je to „jenom“ naše konstrukce reality, tak co bychom plašili…  Jiná možnost je říkat, že to mají dělat sociologové- no ano, oni např.varují před vymíráním evropské civilizace a ukazují to na klesající porodnosti. Ale je-li zdroj této de-generace v samotné rodině, kdo lépe na to uvidí než rodinný terapeut?

Také my jsme s Trapkovou zahlédli během práce s rodinami význam, jaký má pro vývoj jedince např. udržování rozdílu mezi mužskou a ženskou kulturou. Zdaleka jsme nebyli první, a sotva jsme takový rozdíl sami svým pozorováním způsobili, jak nám podsouvá Vybíral (ZV:„jak  rozštěpili sami autoři“ s.180), i když jistě to míní konstruktivisticky- ano, všímáme si toho, proto rozdíl vidíme a považujeme za významný. Stejně tak by bylo možno si povšimnout, že tento rozdíl neztotožňujeme nutně s pohlavím, za významnější -v duchu systemické teorie- považujeme rozdíl v jazyce mužském a ženském, akceptujícím a vymezujícím. A vidíme, že výhodnější je, když je tento rozdíl společností udržován, než hystericky popírán. Dokonce spatřujeme v likvidaci tohoto rozdílu nebezpečí pro budoucnost, sám zdroj snižující se porodnosti, rozklad sociální struktury. To, že se nám tento před-sudek vyplácí v našem typu narativní terapie, je výhodné. Zda máme o této zkušenosti kázat, zůstává otázkou.

Upozorňování na nebezpečí generalizace, zevšeobecňování, vytváření dogmat je jistě na místě v každé disciplíně. Považoval  bych za výborné, kdyby tento proces byl doslova organicky integrován s opačným procesem- s vytvářením zobecnění, pojmového aparátu a dogmat. Pak by se obor mohl chovat jako živý organizmus, ve kterém jsou procesy strukturující a destruktivní vyváženy tak, že vše se proměňuje a přece zůstává cosi podstatného stejné. Přestože v každém okamžiku se jeho tělo proměňuje, stále je to ten František a neproměňuje se pomalu do Aničky, a pak třeba do slona. Francesco Varella, významný systemicky orientovaný badatel vysvětloval tuto podivuhodnou dynamickou stabilitu v mysli, která pracuje diskontinuálně, „těžištěm příběhu“. Je to něco, co se předává z jednoho stavu do dalšího tak, že máme dojem stability, i v čase pochopitelného smyslu. I to bych přál psychologii, když už se musí proměňovat, aby neztratila svoje těžiště i když ji bude neustále někdo vychylovat z rovnováhy.

Nemůžu se ale ubránit tomu, že za celým tím dosud nevelkým hnutím kritické psychologie je něco důležitějšího, než jen pubertální vzdor několika autorů, nebo jen varování před nálepkováním. Náhodou mi při čtení Vybíralovy knihy přišla do ruky jiná kniha Zdeňka Neubauera Deus et natura kupodivu už z roku 1979. Celá se věnuje ontologii subjektivity a na jejím začátku vyslovuje zcela otevřeně svůj názor o krizi novověkého myšlení pod předsudkem objektivity a podivuhodně se tak propojuje s tématem Vybíralovy knihy psané mnohem později. Píše doslova: „Objektivita je tak výsledkem redukce konkrétního, plného, tělesného, živého jsoucna na pouhý povrch, formu, danou objemem (u jsoucen „materiálních“) či výměrem, definicí (u jsoucen „ideálních“)- na Platónův stín, výskytové jsoucno, jehož skutečnost je redukována na ‚objektivní realitu‘!… Krise novověkého myšlení projevující se v pokusech opustit požadavek objektivity, kritéria vědeckého poznání, úzce souvisí se selháním samotné vědy…  Předsudek objektivity se právě objevil ve vší své problematičnosti v otázce statutu tzv. ‚věd duchovních‘, či ‚humanitních‘, jako jsou dějiny, uměnověda, filologie atp.,kde předmětem poznání byl právě smysl jsoucna, methodou poznání interpretace, vyjadřující porozumění, pochopení. Zde se požadavek objektivity, jak mu rozuměly vědy přírodní, jevil absurdním na první pohled.“ Tehdy mladý biolog Neubauer, zdá se, ťal do živého. Možná nejde jen tak o nějakou revoltu a hierarchii, ale o podstatnější věc: krizi celé objektivistické vědy. Už tedy nejenom „být v tom s nimi“, ale požadavek na prosazení celého nového chápání našeho poznání nikoli jako objektivního, od člověka odtrženého, ale naopak ryze subjektivního a proto nikoli hrošího. Právě naopak! A kde jinde by se měl tento požadavek drát ke světlu více než ve vědách o člověku.

Kokořínský Důl, červenec 2007