Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci o.p.s., se sídlem Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen „společnost“) konaného dne 13.11.2021

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Věra Vohlídalová – předsedkyně správní rady

                                    Bc. Halina Doležalová – členka

                                    Markéta Finkousová – členka

Členové dozorčí rady: MUDr. Iva Švarcová – předsedkyně dozorčí rady

                                    MUDr. Kateřina Fürstová –členka

                                    Mgr. Ilona Kopecká – členka

Ředitel společnosti – MUDr. Vladislav Chvála

Zapisovatel: Radka Menclová

Vzhledem k pandemické situaci a omezením nařízené vládou ČR navrhl ředitel společnosti členům správní a dozorčí rady uskutečnit „zasedání“ elektronickou formou.

Všichni členové správní a dozorčí rady souhlasili a tak elektronické zasedání proběhlo koncem měsíce listopadu 2021.

MUDr. Chvála požádal všechny členy o vyjádření se k plánu akcí a činností r. 2022 a k rozpočtu r. 2022. Nikdo neměl připomínek a tak všichni členové správní rady jednomyslně schválili plán akcí a činností r. 2022 a rozpočet r. 2022.

Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2021 před podáním daňového přiznání za rok 2021. Z kontroly bude proveden zápis, který bude DR i SR předložen. Posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2022. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Švarcová – předsedkyně dozorčí rady.

Závěrem MUDr. Chvála  poděkoval všem členům správní a dozorčí rady za spolupráci, obětavost, čas a energii, kterou Institutu dali.

Další setkání správní a dozorčí rady pak proběhne na jaře r. 2022..

V Liberci, dne 23.11.2021

Zapsala: Menclová Radka

                                                                                  ……………………………………………….

                                                                                    zapisovatelka – p. Menclová Radka