Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci o.p.s., se sídlem Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen společnost“) konaného dne 13.5.2020

Přítomni – dle prezenční listiny:

Členové správní rady:

 • Mgr. Vohlídalová Věra
 • Bc. Doležalová Halina
 • Finkousová Markéta

Členové dozorčí rady:

 • Mgr. Kopecká Ilona
 • MUDr. Švarcová Iva  
 • MUDr. Fürstová Kateřina

Ředitel společnosti – Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Hosté-spolupracující lektoři: MUDr. Chvála Vladislav, PhDr. Trapková Ludmila

Program:

 1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení zprávy o kontrole účetnictví
 3. Seznámení a odsouhlasení výroční zprávy r. 2019
 4. Diskuse
 5. Stanovení data příštího setkání

Jednání:

 1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
 2. Ředitel společnosti předložil správní radě zprávu nezávislé certifikované účetní ing.Červinkové, která byla pověřena dozorčí radou ke kontrole účetnictví Institutu za rok 2019. Kontrola byla zaměřena nejen na dodržování účetních zásad, ale také na dodržování zachování účelu o.p.s. dle zakládací listiny. Na základě předložených dokladů ing. Červinková konstatovala, že účetnictví společnosti je průkazné, přehledné a účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2019 jsou v souladu se zákonem o účetnictví. V souladu se zakládací listinou společnosti je rovněž dodržování účelu společnosti. Účetní uzávěrka a výroční zpráva budou uloženy do obchodního rejstříku.
 3. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2019. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2019, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2019 proběhly tak, jak byly naplánovány. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2019 a rozhodla o pokrytí ztráty r. 2018 z účtu 911 Fondy.
 4. V květnu (25.5.2020) končí členům správní a dozorčí rady jejich funkční období. Zakladatel společnosti MUDr. Jan Poněšický opětovně jmenoval stávajícího členy správní rady Mgr. Věru Vohlídalovou, Bc Halinu Doležalovou a Markétu Finkousovou a stávající členy dozorčí rady MUDr. Ivu Švarcovou, Mgr. Ilonu Kopeckou a MUDr. Kateřinu Fürstovou do nového funkčního období květen 2020 – květen 2023. Mgr. Věra Vohlídalová, Bc. Halina Doležalová a Markéta Finkousová se svým členstvím ve správní radě pro nové funkční období květen 2020 – květen 2023 souhlasí. Se svým členstvím v dozorčí radě do nového funkčního období květen 2020 – květen 2023 také souhlasí MUDr. Iva Švarcová, Mgr. Ilony Kopecká a MUDr. Kateřina Fürstová. Všichni přítomní členové správní rady si za předsedkyní SR zvolili Mgr. Věru Vohlídalovou, která funkci předsedkyně SR přijala. Všichni přítomní členové dozorčí rady si za předsedkyni DR zvolili MUDr. Ivu Švarcovou, která funkci předsedkyně DR přijala. Za zakladatele společnosti podá návrh do obchodního rejstříku ředitel Mgr. Jan Knop a sekretářka společnosti Radka Menclová.
 5. Na závěr Mgr. Knop poděkoval všem přítomným za účast a poděkoval všem za dobrou práci v r. 2019 Datum dalšího zasedání Správní a Dozorčí rady o.p.s. je naplánováno na podzim r. 2020.

v Liberci, dne 13.5.2020

                                                                                  ……………………………………………….

                                                                                    zapisovatelka – p. Menclová Radka