Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.

Jáchymovská 385, Liberec X-Františkov, PSČ 46010

Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady o.p.s. (proběhlo online 8.4.2021)

Přítomni – elektronicky:

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra

                                     Bc. Doležalová Halina

                                     Finkousová Markéta

Členové dozorčí rady: Mgr. Kopecká Ilona

                                    MUDr. Švarcová Iva  

                                    MUDr. Fürstová Kateřina

Ředitel společnosti – Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Hosté – spolupracující lektoři:  MUDr. Chvála Vladislav, PhDr. Trapková Ludmila

Program:

  1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení zprávy o kontrole účetnictví
  3. Seznámení a odsouhlasení výroční zprávy r. 2020
  4. Diskuse
  5. Stanovení data příštího setkání
  1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
  2. Ředitel společnosti předložil správní radě zprávu nezávislé certifikované účetní ing. Červinkové, která byla pověřena dozorčí radou ke kontrole účetnictví Institutu za rok 2020.  Kontrola byla zaměřena nejen na dodržování účetních zásad, ale také na dodržování zachování účelu o.p.s. dle zakládací listiny. Na základě předložených dokladů ing. Červinková konstatovala, že účetnictví společnosti je průkazné, přehledné a účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2020 jsou v souladu se zákonem o účetnictví. V souladu se zakládací listinou společnosti je rovněž dodržování účelu společnosti. Účetní uzávěrka a výroční zpráva budou uloženy do obchodního rejstříku.
  3. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2020. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2020, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2020 proběhly tak, jak byly naplánovány. 

Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2020 rozhodla o převedení zisku na účet 911 Fondy.

  • Na závěr MUDr. Chvála poděkoval všem přítomným za účast a poděkoval všem za dobrou práci v r. 2020 Datum dalšího zasedání Správní a Dozorčí rady o.p.s. je naplánováno na podzim r. 2021.

v Liberci, dne 22.4.2021

                                                                                  ……………………………………………….

                                                                                    zapisovatelka – p. Menclová Radka