Seznam publikací

 1. Chvála V.: Radikální konstruktivizmus a lékařská praxe, Prakt.lékař, 1993
 2. Trapková, L.: Případ mentální anorexie. Kontext, X, č.2,1994
 3. Trapková, L., Chvála, V.: Setkání tradičního a netradičního přístupu k psychiatrickému pacientovi.  Amireport, II, č.7-8, 1994
 4. Chvála, V., Trapková, L.: Proces terapie v metafoře o interakci receptorových polí.  Kontext, X, č.4, 1994.
 5. Chvála, V.: Časová osa – nový pohled na psychosociální souvislosti.  Kontext, XI, č.2, 1995, str.26-31.
 6. Chvála, V., Trapková, L.: O nenasycených ženách a spících mužích aneb o Anorexii. Sborník Pražské psychoterapeutické fakulty, Praha 1995.
 7. Trapková, L.: Případ s teplotami (Externalizace). Kontext, XI, č.1, 1995.
 8. Chvála, V., Trapková, L.: Externalizace – nový nástroj psychosomatiky. Praktický lékař, 1995. Stručná informace o technice rodinné terapie 90.let pro lékaře.
 9. Chvála, V., Trapková, L.: Sexualita a nemoc. Praktický lékař (Praha), 76, 1996, supl.1, Výklad vztahu mezi sexualitou a somatizací v rodině.
 10. Chvála, V., Trapková, L.: Rodina jako ‚sociální děloha‘ a kvalitativní výzkum. Kontext, XI, č.4, 1995, Koncept vývoje dítěte v rodině, ve kterém využíváme analogií s vývojem plodu v děloze.
 11. Chvála, V., Trapková, L.: Některé psychosociální aspekty bronchiálního astmatu. Praktický lékař (Praha) 76, č.12, 1996, str.617-620. Souvislost vývoje rodinného systému a somatizace členů rodiny.
 12. Chvála, V., Trapková, L.: Rehabilitace jako součást komplexní terapie psychosomatických pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství, roč.3, č.2, 1996, str.86 – 88.
 13. Chvála, V., Trapková, L.: Bulimie (kazuistika). Kontext, XI, č.4, 1995, str.20-39. Přepis klíčového sezení s komentářem terapeutů.
 14. Chvála, V., Trapková, L.: Rehabilitace jako součást komplexní terapie psychosomatických pacientů. Rehabilitace a fyzikální lékařství, roč.3, č.2, 1996, str.86 – 88.
 15. Chvála, V., Trapková, L.: Bulimie (kazuistika). Kontext, XI, č.4, 1995, str.20-39. Přepis klíčového sezení s komentářem terapeutů.
 16. Chvála, V., Trapková, L.: Případ komplexní léčby pacientky s astmoidní bronchitis. Psychoterapie VI, Sborník přednášek, Triton, 1998, str.157-174.
 17. Chvála V., Trapková L.: Seminář s Humberto Maturanou v Heidelbergu v r. 1996 psáno pro bulletin rodinných terapeutů, 3.5.1996 v Heidelbergu
 18. Chvála, V., Trapková, L.: Kosmologie kosmologií. Sborník filosofického interdisciplinárního semináře „Motivy kosmologických mýtů, hypotéz a teorií“ pořádaného Scholé Filosofia v Liberci 16.-17.9.1996, str.200-205.
 19. Chvála, V., Trapková, L.: Od časové osy k posloupnosti sociálních děloh. Kontext, XII, ročenka 1996, str.58-60. Etiologie příznaku v transgeneračním pojetí vývoje rodiny – rodu.
 20. Trapková, L., Chvála, V.: O proměně systému během léčby mentální bulimie (kazuistika). Psychoterapie V, Sborník přednášek, Triton, 1998, str.128-151.
 21. Chvála V., Trapková L.: Poruchy příjmu potravy z hlediska rodinného systému. (Předneseno na 1. Kongresu České psychiatrické společnosti J.E.P. ve Špindlerově Mlýně  v červnu 1997). Později publikováno v Č.S.Psychiat.,94.1998, No.5, pp 252-262
 22. Chvála, V., Trapková, L.: Jak stůňou naše děti aneb Kovářovic kobyla chodí ráda bosa. Praktický lékař (Praha), 77, 1997, suppl.2, str.9-11. O stonání v rodinách zdravotníků.
 23. Chvála, V.: Rómové v době postmoderní. Kontext, ročenka 1998.
 24. Chvála, V., Trapková, L.: Poruchy sexuálního vývoje ve světle úvah H. Maturany. Referát na semináři sexuologické společnosti o transsexualitě v Brně 1998.
 25. Chvála, V., Trapková, L.: Transsexuálové, sexuologové, systemici a psychoanalytici aneb zdi a mosty. Dojmy a úvahy po semináři sexuologické společnosti o transsexualitě v Brně 1998.
 26. Chvála,V., Trapková L.: Somato – psychický problém. Předneseno na psychosomatické konferenci v Plzni, září 1998.
 27. Chvála, V.: Některé možnosti PT v somatických oborech. Praktický lékař, květen 1999. Přehledný článek o psychoterapii.
 28. Chvála, V., Trapková, L: Proč se medicína brání systemické teorii? Suplementum prakt. lékaře č.1, 2000.
 29. Trapková, L., Chvála, V.: Kasuistika: Chlapec, který naučil maminku mluvit.
 30. Trapková, L., Chvála, V.: Soubor pacientů s poruchami přijmu potravy na našich pracovištích za posledních pět let. (Prakt. lékař 80/9, 2000)
 31. Trapková,L., Chvála,V.: Anorexie, bulimie a moc. (Předneseno na  3.mezinárodní a mezioborové konferenci o poruchách příjmu potravy, Praha 23.-24.3.2001)
 32. Chvála&Trapková: Vývoj mužsko-ženského atraktoru  v jazyce rodiny z transgeneračního pohledu. Přednáška pro systemickou konferenci ISZ, Praha květen 2001
 33. Trapková L., Chvála V.: Ženská otázka v rodině z hlediska dítěte. (Předneseno na semináři „Rodina v krizi anebo krize v rodině?“ v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR dne 6.11.01)
 34. Chvála, V., Trapková, L.: Možnosti výuky zdravotnických pracovníků v oblasti psychosomatiky. Zdravotnické noviny č.3/2002, str. 20-21.
 35. Chvála, V., Trapková, L.: Rodina jako „sociální děloha“ a kvalitativní výzkum. Předneseno na konferenci o kvalitativním výzkumu v psychologii v Brně, leden 2002
 36. Chvála V., Trapková L.: SOCIAL UTERUS AS A METAPHOR FOR THE FAMILY. Human Affairs, 12, 88-102, 2002
 37. Chvála V.: Ztráta příběhu – příběh o erradikaci psychosomatického myšlení. Psychoterapeutické sešity, 2002
 38. Chvála V., Trapková L.: Je integrace psychoterapeutických  zkušeností do somatických oborů možná? Referát byl přednesen na konferenci psychiatrické společnosti ve Špindlerově Mlýně v červnu 2002
 39. Chvála V., Moos P.: Naše zkušenosti s léčbou psychosomatických pacientů v letech 1997-2002. Suplementum prakt. lékaře č.1, 2003
 40. Chvála,V., Trapková L.: Osm kroků externalizace v narativní terapii u PPP. Konference PPP Praha, březen 2003.
 41. Moos,P.,Fürst,A.(2004): Prostor pro systematickou psychoterapii ve standardech psychiatrické péče. Konfrontace,15. ročník,č.1, 2004
 42. Chvála V.: Hypokairózy- nemoci z nedostatku času? (Sborník Sympozia rodinné terapie Čas pro rodinu, 2.-3.4.04, Hejnice)
 43. Trapková, L.,Chvála,V: Jak vznikla metafora rodiny jako sociální dělohy a co s tím? Sborník konference o kvalitativním výzkumu, Olomouc, 2004
 44. Trapková, L.: Čas uvnitř a čas vně. (Sborník Sympozia rodinné terapie Čas pro rodinu, 2.-3.4.04, Hejnice)
 45. Trapková,L.,Chvála,V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Kniha. Portál, 2004. 227 stran. Kniha je rozebrána, jednáme o dalším vydání.
 46. Trapková,L.,Chvála,V.: O smyslu transsexuality. Prakt.lékař, 85/8, 2005 str.464-466
 47. Chvála,V.: Skrytý půvab a pevná přesvědčení Harlen Anderson, Softfórum, 3/2005
 48. Chvála V.: Revoluce nebo jen nuda? Co se to ve Francii děje, ptáme se při ranních zprávách. V noci na předměstích gangy mladistvých v kapucích zapalují auta, školy, policejní stanice, útočí na všechno co představuje autoritu- policii a školu.
 49. Chvála V., Trapková L.: Rehabilitace v rámci komplexní terapie psychosomatických poruch. Vyšlo v Čs.rehabilitaci, 1.číslo r. 2006
 50. Chvála V.: Psychosomatická gynekologie a sexuologie I a II. Uveřejněno v Psychosom 1/2006 a 2/2006
 51. Trapková L., Chvála V.: Na pohlaví přece jen záleží. Zdroj: Mladá fronta DNES, 2.9.2006, Strana: 21, Rubrika: Kavárna – příloha
 52. Chvála V.: Co s psychosomatikou? úvodník Čs.Psychiatrie 1/2007
 53. Chvála, V., Trapková L.: Otec a dcera s poruchou příjmu potravy. Předneseno na konferenci o PPP v Praze, březen 2007
 54. Chvála V., Trapková L.: Proč se medicína brání  systemické teorii?
 55. Chvála V.:Neztratit těžiště příběhu (Recenze). Nad knihou Zbyňka Vybírala: Psychologie jinak, Academia, 2007
 56. Trapkova L., Chvala V.: SOCIAL UTERUS AS A MATAPHOR FOR THE FAMILY. Předneseno na 6th Congress of the EFTA, Glasgow 2007
 57. Chvála V., Trapková L.: Náš člověk v Evropě. Zpráva o naší cestě do Glasgow, listopad 2007
 58. Trapková L., Chvála L.: Drama rodin, kde se štěpí partnerství od rodičovství. Psáno pro Lidové noviny v dubnu 2008
 59. Chvála V., Trapková L.: Charakteristika jin a jang modu jazyka. MUDr.Vladislav Chvála, PhDr.Ludmila Trapková přednesli na 2.setkání v Sedmihorkách referát na téma rodina a teorie jin-jangu. Na toto téma vychází v nakladatelství Portál jejich kniha (Chvála V., Trapková L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008), z níž uvádíme jako ukázku 4. kapitolu se svolením redakce.
 60. Chvála V.: Pochází erotické z exotického? (Nad jedním vysvětlením tajemství sexuální orientace podle Daryla J.Bema), Psychoterapie, 1/2009
 61. Chvála V.: Je psychosomatika věcí psychiatrie? Úvodník v České a slovenské psychiatrii, 1/2009
 62. Chvála V.: Dvacetiletá zkušenost s léčbou pacientů s psychosomatickou poruchou poruch ve Středisku komplexní terapie v Liberci. PSYCHOSOM, 2009;7(2) s. 93-103. Práce byla oceněna Vondráčkovou cenou PS ČLS J.E.P. za rok 2009
 63. Trapková L., Chvála V.: Otcovství? Co je to? Článek/zamyšlení do časopisu Rodinný život; téma: Otcovství 21. Století, únor 2010
 64. Chvála V., Trapková L.: Rodina jako přežitek? Redakce: V současnosti jsme čím dál tím víc konfrontováni s tendencemi orientovat se na jedince a jeho maximální prospěch. Zdá se, že rodina jako instituce je přežitkem. Je tomu opravdu tak?
 65. Chvála V.: Můžeme se na diabetes podívat také jinak? Diabetes mellitus je onemocnění, jehož výskyt prudce stoupá po celém světě.  Ačkoli o něm víme čím dál více především díky molekulárnímu výzkumu, tváří v tvář hrozící pandemii jsme bezradní, v rukou pouze ampulky s inzulínem.  Jsme na boj s touto nemocí díky výzkumu vybaveni dost nebo nám něco podstatného pro jeho pochopení chybí?
 66. Trapková L., Chvála V.: Helenka straší. Stačí na to rodinná terapie? Kazuistika přednesena na sympoziu rodinné terapie v r. 2010
 67. MUDr. Chvála odpověděl na naše otázky ohledně reprodukce. Rozhovor pro časopis, který se věnuje zdraví…
 68. Chvála V., Trapková L.: Brání se vědecká komunita systémové teorii? Sborník Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Eds.Fischerová S., Beran A. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2012, s.263-276
 69. Chvála V., Trapková L., Novákl T., Lattova Z.: Family therapy in the CzechRepublic. International Review of Psychiatry, 2012; Early Online: 1–5
 70. Chvála V.: Předmluva k českému vydání Nemesis medicíny (Ivan Illich: Limity medicíny, Brno 2012)
 71. Social Uterus: A Developmental Concept in Family. Therapy for Psychosomatic Disorders. Vladislav Chva´la • Ludmila Trapkova´ • David Skorunka Published online: 10 May 2012 Springer Science+Business Media, LLC 2012
 72. Rozhovor pro Ekonom: Nemoc často signalizuje, že je mezi lidmi něco špatně. Psychosomatická medicína nejen dokáže zasáhnout tam, kde si její klasická sestra už neví rady, ale také významně ulevuje zdravotnickým rozpočtům, říkají MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Trapková ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.
 73. Chvála V.: Proč se psychosomatické myšlení musí objevovat stále znovu? Psáno pro internetový časopis Socioterapia  http://www.socioterapia.sk/
 74. Trapková: L.: Zpráva o Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Uveřejněno v PSYCHOSOM, 2013,11(2), s.17-27
 75. Trapková L., Chvála V.: Téma: Poruchy příjmu potravy v rodinném systému. Psáno pro sborník konference „Drogy a rodina“, Praha 16.5.2013
 76. Chvála V., Trapková L.: Je každé setkání lékaře s rodinou rodinná terapie? Psáno pro Psychiatrii pro praxi, SOLEN